ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15  ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอลเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ          ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ในรูปแบบ Online และ Onsite  ผ่านทางเว็ปไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th  ภายในวันที่  31 

โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

ด้วยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัด การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 .ให้กับเครือข่ายของหน่วยงาน โดยตอบแบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์ ย่อ Link เป็น https://bit.ly/ondedigitaloutlook  ภายในวันที่  21 สิงหาคม 2563 

การเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยเลือกตั้งที่ 6 พื้นที่ตรัง

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งหมายเลข สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ช่วยปฏิบัติราชการอยู่ ณ เขตพื้นที่ใด ก็ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เขตพื้นที่เลือกตั้งตรัง โถงชั้น 1 สำนักงานวิท

รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

.

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัยฯ ขอเผยแพร่รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง เชิญให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เลขที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง เรื่อง  เชิญให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563

การลดค่าธรรมการศึกษาและการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การลดค่าธรรมการศึกษาและการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 16 มิ.ย. 63)

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขล่าสุด วันที่ 16 มิ.ย. 63)