ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าใช้ฐานข้อมูลคลังสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ มทร.ศรีวิชัย ตรัง ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าใช้

สำรวจความประสงค์เพื่อจัดทำความร่วมมือกับอินเดียในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับอินเดีย ประจำปี 2565

งานวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานสำรวจความประสงค์เพื่อจัดทำความร่วมมือกับอินเดียในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับอินเดีย ประจำปี 2565 และสำหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลผ่าน https://forms.gle/tKQVNDheBQd4H4547 และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ

แผนการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ on site

ข้อมูลเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ on site

ส่วนที่-1-บทนำ

สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครอง

สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษา 2/2564

ข้อปฏิบัตการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภารเรียนที่ 2/2564 (ฉบับแก้ไข)

ข้อปฏิบัตการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภารเรียนที่ 2/2564 (ฉบับแก้ไข)โดยไม่มีค่าปรับ

สำรวจความประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนความร่วมมือไทย-ปานามา

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานสำรวจความประสงค์เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือกับปานามา หน่วยงานสนใจกรอกช้อมูลผ่านแบบฟอร์ม https://forms.gle/YVBBwC1zBMyPv1qK8 ส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ออนไลน์) และสำรวจความพร้อมก่อนสอบ

smileyการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ออนไลน์)
ลงทะเบียนสมัครสอบ 11 - 25 ม.ค.2565
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 28 ม.ค.2565
วันที่สอบ 12 ก.พ.2565
ประกาศผลสอบ 18 ก.พ.2565

ขอเชิญชวนบุคลากรและคณาจารย์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญชวนบุคลากรและคณาจารย์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารพัฒนบริหารศาสตร์