ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ออนไลน์) และสำรวจความพร้อมก่อนสอบ

smileyการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ออนไลน์)
ลงทะเบียนสมัครสอบ 22 มี.ค.-5 เม.ย.2565
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 8 เม.ย.2565    

ขอเชิญชวนบุคลกร คณาจารย์ เข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กำหนดจัดการประชุม และการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา  2565  ด้านสารสนเทศการเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยคณะศิลปศาสตร์ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ  "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ"Global Classroom: Now and Next" ในวันที่  4-5 สิงหาคม  2565 ณ  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ผ่านระบบการประชุมแบบ Visual online&nbsp

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ  ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference  (online) "Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการประชุม The 10th PSU Education Conference  (online) "Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality"  จากเดิม ระหว่างวันที่  11-12 พ.ค. 2565 เปลี่ยนเแปลงเป็น  ระหว่างวันที่ 16-17 มิ.ย.

ขอเชิญชวน บุคลากร คณาจารย์ นำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2565 (Thailand Research Expo 2022)" ครั้งที่ 17      ขึ้นในระหว่างวันที่  1-5 สิงหาคม  2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพ

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

นักศึกษาตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

* แจ้งเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา *

ขอเชิญส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept note) และข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) ภายใต้กรอบวิจัย"โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้" ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดการรับข้อเสนอเชิงหลัการ (Concept note) และข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) ภายใต้กรอบวิจัย"โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้" ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 กุมภาพันธ๋ 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีี่ยว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ออนไลน์)

การสอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
1. เข้าห้องสอบและเชคชื่อผู้เข้าสอบ เวลา 8.30 - 9.00 น. / เริ่มสอบ เวลา 9.00 - 12.00 น.
2. นักศึกษาผู้เข้าสอบ RMUTSV TEST ครั้งที่ 3/2564 (ออนไลน์) จะต้องมีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Notebook หรือ แทปเลต มีกล้องและสามารถเปิดZoomพร้อมกับทำข้อสอบได้ในเวลาเดียวกับการจับภาพขณะทำข้อสอบ จนเสร็จสิ้นการสอบ