ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

ขอเชิญร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง Self-Access Learning อาคารวิทยบริการ

เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การใช้งานจากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

การเชื่อมต่อกับ Cloud สำหรับการดาวน์โหลดเนื้อหา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 สอบช่วงเช้า
วันที่ 8 กันยายน 2563 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.107/2)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

.

การจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563

การจัดการความรู้ KM ประจำปี 2563

เรื่อง เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในยุค Thailand 4.0

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการในการส่งบทความ 

แจ้งการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบสมรรณะพื้นฐานทางด้านไอที IC3 ให้กับนักศึกษา

โดยนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 600 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งในวันดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า จึงได้ปรับเปลี่ยนการสอบผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) จึงไม่มีค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยฯจึงขอคืนเงินให้แก่นักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ : การแต่งกายเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 และ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรฯ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

.