ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 12  ในวันที่  25 มิถุนายน  2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Collection

บริษัท  บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด  มีความยินดีขอแจ้งเปิดการทดลองใช้

ฐานข้อมูล  ASME  Digital  Collection  ของสำนักพิมพ์  ASME  ประเทศสหัฐอเมริกา 

ประกอบด้วยวารสารวิชาการ  จำนวน  30  ชื่อเรื่อง 

ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

วันที่ 1-11 ธ.ค.2563 สมัครสอบ/ชำระค่าธรรมเนียม
วันที่ 18 ธ.ค.2563 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 30 ม.ค.2564 สอบRMUTSV TEST 2563-3

รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 
1.กำหนดการสอบ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบช่วงเช้า
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.107/2)

ขอความร่วมมือสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำเว็บไซต์อธิการขั้นตอนการสร้างโพรไฟล์ใน Google Scholar 
โดยสามารถเข้าใช้งานและดาวน์โหลดคู่มือได้ที่  https://arit.rmutsv.ac.th/scholar/​​​​​​​