ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIC-NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

ภายใต้หัวเรื่องTurning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy

ขอเชิญชวนบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30-16.30 น.

ประชาสัมพันธ์ประกวดวิทยานิพนธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/104-uncategorised/247-thesis-announce

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (The 5 th National and International Conference on Health and Sports  Science) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ แบบรับตรงอิสระ 3.3

ขอเชิญชวน บุคลากร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 " Steering Towards Frontier University; Challenges and Foresight"  ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม  2565   รูปแบบ Hybrid Onsite & Online ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวน บุคลากร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม สามารถดูรา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ออนไลน์)

การสอบวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
   1. เข้าห้องสอบและเชคชื่อผู้เข้าสอบ เวลา 8.30 - 9.00 น. / เริ่มสอบ เวลา 9.00 - 12.00 น.

สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(e-book)

งานวิทยบริการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสำรวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้นอกเวลาเรียน สามารถดูรายชื่อที่ตัวแทนจำหน่ายเสนอมาหรือเสนอรายชื่อเพื่อดำเนินการจัดซื้อผ่านทางเว็บไซต์ 

ขอเชิญชวน บุคลากร คณาจารย์และผู้ที่สนใจ เสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  สนับสุนนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์  ประจำปี 2565 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 9 (ปี 2023) จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านสังคมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2

ขอเชิญชวน บุคลากร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ทางเว็ปไซต์