ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการในการส่งบทความ 

แจ้งการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบสมรรณะพื้นฐานทางด้านไอที IC3 ให้กับนักศึกษา

โดยนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 600 บาท เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งในวันดังกล่าวอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า จึงได้ปรับเปลี่ยนการสอบผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) จึงไม่มีค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยฯจึงขอคืนเงินให้แก่นักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ : การแต่งกายเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 และ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรฯ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

.

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15  ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอลเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ          ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ในรูปแบบ Online และ Onsite  ผ่านทางเว็ปไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th  ภายในวันที่  31 

โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

ด้วยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัด การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 .ให้กับเครือข่ายของหน่วยงาน โดยตอบแบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์ ย่อ Link เป็น https://bit.ly/ondedigitaloutlook  ภายในวันที่  21 สิงหาคม 2563 

การเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยเลือกตั้งที่ 6 พื้นที่ตรัง

ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งหมายเลข สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ช่วยปฏิบัติราชการอยู่ ณ เขตพื้นที่ใด ก็ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เขตพื้นที่เลือกตั้งตรัง โถงชั้น 1 สำนักงานวิท

รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

.

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมาของสภามหาวิทยาลัยฯ ขอเผยแพร่รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เรื่อง เชิญให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เลขที่ ๑/๒๕๖๓

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง เรื่อง  เชิญให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร