ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สอบช่วงเช้า
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.105/1)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

มาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2)

มาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้วยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กำหนดจัดการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่ ”ในวันที่ 27-28 กุมภาพ

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา2563

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวน  บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”  ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่าน   

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง ฉ302 / ฉ303 / ฉ304 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย