ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง ฉ302 และ ฉ303 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
>> คลิกดูรายชื่อห้องฉ302

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 
ลงทะเบียนสมัครสอบ 18-29 ก.ค.2565
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 4 ส.ค.2565    
วันที่สอบ 20 ส.ค.2565    
ประกาศผลสอบ 2 ก.ย.2565

รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศงดการเรียนการสอนวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

ประกาศงดการเรียนการสอนวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

กำหนดการพิธีฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563 ณ ห้องประชุมปัญญานุสรณ์ วิทยาเขตตรัง

กำหนดการพิธีฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563 ณ ห้องประชุมปัญญานุสรณ์ วิทยาเขตตรัง

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2565

smiley1. สอบ RMUTSV TEST 1/2565    
ลงทะเบียนสมัครสอบ 18-29 ก.ค.2565
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 4 ส.ค.2565
วันที่สอบ 20 ส.ค.2565
ประกาศผลสอบ 2 ก.ย.2565

กำหนดการและสถานที่รายงานตัว ฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร

รายนามบัณฑิต2562-2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562-2563 ณ วิทยาเขตตรัง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562-2563 ณ วิทยาเขตตรัง

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 SiLK 2022

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา ครั้งที่ 9 
Symposium of International Languages and Knowledge : SiLK 2022 ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษา 

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4

นักศึกษาตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

* แจ้งเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา *