ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง