Get Adobe Flash player

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตราการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.107/2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.107/2)

Pages