ขอใช้บริการอาคารสถานที่

กรอกแบบคำขอใช้บริการอาคารสถานที่ || แสดงรายการทั้งหมด ||

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ขอใช้บริการสถานที่ วันที่เข้าใช้ วันที่สิ้นสุด การอนุมัติ
1 นุชนาฎ   นิลออ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  - 17-3-2021 เวลา 09.00 น. 17-3-2021 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
2 กิตติพงษ์  สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  รอแจ้งอีกครั้ง 03-3-2021 เวลา 08:30 น. 03-3-2021 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
3 ประภาศรี  ศรีชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  คอมฯ+ไมโครโฟน 23-2-2021 เวลา 15.00 น. 23-2-2021 เวลา 18.00 น. อนุมัติ
4 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 27-2-2021 เวลา 08:00 น. 27-2-2021 เวลา 17:00 น. อนุมัติ
5 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  โต๊ะ ลงทะเบียน โต๊ะ 15 ตัว เก้าอี้ 15 ตัว 24-2-2021 เวลา 08:00 น. 24-2-2021 เวลา 17:00 น. อนุมัติ
6 เอกพจน์  แก่นเมือง สถาบันวิจัยและพัฒนา   หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องเสียง ,โพเดียม 2 โต๊ะขาวจำนวน 50 ตัว ,เก้าอี้ จำนวน 150 ตัวพร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์, โมโครโฟน 3 ตัว) 20-6-2021 เวลา 0800 น. 25-6-2021 เวลา 1700 น. อนุมัติ
7 นุชนาฎ   นิลออ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  ไมด์โครโฟน โปรเจคเตอร์ 10-3-2021 เวลา 12.00 น. 10-3-2021 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
8 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจคเตอร์ 22-2-2021 เวลา 08.00 น. น. 22-2-2021 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
9 ่จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   - ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  - 18-ก.พ.-2021 เวลา 08:00 น. 18-ก.พ.-2021 เวลา 17:31 น. อนุมัติ
10 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจคเตอร์ 15-2-2021 เวลา 08.00 น. 15-2-2021 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
11 หมวย  แสงสีจันทร์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ขอความอนุเคราะห์ปิดห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้นที่ 1 2 3 ด้านซ้าย และด้านขวา ชั่วคราว 05-2-2021 เวลา 08.30 น. 30-4-2021 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
12 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจคเตอร์ 19-2-2021 เวลา 08.00 น. น. 19-2-2021 เวลา 17.30 น. น. อนุมัติ
13 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจคเตอร์ 17-2-2021 เวลา 08.00 น. น. 17-2-2021 เวลา 17.30 น. น. อนุมัติ
14 วลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะขาวขาพับ 6 ตัว เก้าอี้บุนวมสีเขียว จำนวน 20 ตัว โพเดียม 2 ชุด ไมด์ลอย2 ตัว ผ้าปูโต๊ะรับลงทะเบียน จำนวน 2 ผืน ผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 15 ผืน โซฟา 1 ชุด 15-2-2021 เวลา 07.30 น. 15-2-2021 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
15 ชนิภักดิ์  ครชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    1.หีบบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ 2.คูหาเลือกตั้ง 2 ชุด 24-2-2021 เวลา 08.00 น. 24-2-2021 เวลา 15.30 น. อนุมัติ
16 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     โต๊ะขาว 6 ตัว /เก้าอี้ขาว 30 ตัว 22-2-2021 เวลา 15.00 น. น. 23-2-2021 เวลา 15.00 น. น. อนุมัติ
17 นิภาพร  ช่วยธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องเสียง ,โพเดียม 1 โต๊ะขาวจำนวน 30 ตัว ,เก้าอี้ จำนวน 50 ตัว อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์, โมโครโฟน 3 ตัว) 29-1-2021 เวลา 09.00 น. 30-1-2021 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
18 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 30-1-2021 เวลา 07.00 น. 30-1-2021 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
19 นางสุภาวดี  แสงสีจันทร์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ไม่มี 13-1-2021 เวลา 13.30 น. 13-1-2021 เวลา 15.30 น. อนุมัติ
20 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง     โรงอาหาร 13-1-2021 เวลา 14.00 น. 13-1-2021 เวลา 17:00 น. อนุมัติ
21 นางสาววิยดา  ช่วยธานี สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ติดตั้งไวนิลทอดผ้าป่าสามัครคี 08-1-2021 เวลา 10.00 น. 19-1-2021 เวลา 09.00 น. อนุมัติ
22 กรวิษา  ร่มรื่น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ เก้าอี้ 06-1-2021 เวลา 14.00 น. 06-1-2021 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
23 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     หีบเลือกตั้ง/คูหาเลือกตั้ง 20-1-2021 เวลา 08.00 น. 20-1-2021 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
24 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     หีบเลือกตั้ง/คูหาเลือกตั้ง 06-1-2021 เวลา 08.00 น. 06-1-2021 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
25 ชนิภักดิ์  ครชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    1.ซุ้มโค้ง จำนวน 1 ชุด (ส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 07-1-2021 เวลา 12.00 น. 08-1-2021 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
26 นิภาพร  ช่วยธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ไมโครโฟน 14-1-2021 เวลา 08.00 น. น. 14-1-2021 เวลา 17.00 น. น. อนุมัติ
27 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 18-1-2021 เวลา 16.30 น. 19-1-2021 เวลา 20.30 น. อนุมัติ
28 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 20-1-2021 เวลา 11.00 น. 20-1-2021 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
29 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โน๊ตบุ๊ค โต๊ะลงทะเบียน 20-1-2021 เวลา 11.00 น. 20-1-2021 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
30 กิตติพงษ์  สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ชายหาดราชมงคลตรัง  ติดป้ายไวนิล 31-12-2020 เวลา 08:30 น. 03-1-2021 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
31 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 08-1-2021 เวลา 12.00- 20.00 น. น. 09-1-2021 เวลา 07.30 - 22.30 น. น. อนุมัติ
32 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  เครื่องเสียง /โต๊ะขาว 2 ตัว สำหรับลงทะเบียน เก้าอี้ 10 ตัว 28-12-2020 เวลา 17.00 น. 29-12-2020 เวลา 20.00 น. อนุมัติ
33 วลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  โต๊ะขาวขาพับ 6 ตัว เก้าอี้ จำนวน 15 ตัว 20-1-2021 เวลา 12.00 น. 20-1-2021 เวลา 21.00 น. อนุมัติ
34 นางสาวรัตนาพร  อนันตสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ-เก้าอี้ จัดนั่งได้ 25 คน 24-12-2020 เวลา 13.00 น. 24-12-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
35 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    โต๊ะขาว 3 ตัว เก้าอี้ 5 ตัว (สำหรับลงทะเบียนและวางอาหารว่าง)ผ้าปูโต๊ะ ขอใช้เครื่องเสียงห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 ผืน 06-1-2021 เวลา 11.00 น. น. 06-1-2021 เวลา 18.00 น. น. อนุมัติ
36 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  เครื่องเสียง 09-1-2021 เวลา 08.00 น. 09-1-2021 เวลา 23.00 น. น. อนุมัติ
37 วลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง     เก้าอิ้พลาสติก 22-12-2020 เวลา 08.00 น. 22-12-2020 เวลา 20.00 น. อนุมัติ
38 ชนิภักดิ์  ครชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  1.ระบบเครื่องเสียง 2.ผ้าคลุมเก้าอี้ 30 ชุด 3.โต๊ะขาว 4 ตัว พร้อมผ้าปูโต๊ะ 4.เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว 07-1-2021 เวลา 12.00 น. 08-1-2021 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
39 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    ยืมหีบและคูหาเลือกตั้ง 20-1-2021 เวลา 08.00 น. 20-1-2021 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
40 นัดดาพร  ชัยพล สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง  1. เก้าอี้ 40 ตัว 2. สเกิ๊ตเก้าอี้ 40 อัน 3. ที่กราบพระ 4.พาน 2 อัน 5. ผ้าคลุมพาน 2 ผืน 6. โต๊ะลงทะเบียน 2 ตัว 7. ผ้าปูโต๊ะลงทะเบียน 8. เก้าอี้พลาสติกลงทะเบี่ยน 3 ตัว 9. โต๊ะสูงตั้งพานพร้อมผ้าปู 18-12-2020 เวลา 09.00 น. 18-12-2020 เวลา 12.00 น. อนุมัติ

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23|