ขอใช้บริการอาคารสถานที่

กรอกแบบคำขอใช้บริการอาคารสถานที่ || แสดงรายการทั้งหมด ||

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ขอใช้บริการสถานที่ วันที่เข้าใช้ วันที่สิ้นสุด การอนุมัติ
1 นางสาวปุญชรัสมิ์  แสงศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 15-8-2020 เวลา 08.00 น. 15-8-2020 เวลา 17.00 น. รออนุมัติ
2 อัครเดช  ศิวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง     ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 15-8-2020 เวลา 08.30 น. 15-8-2020 เวลา 13.00 น. อนุมัติ
3 ลักษมี  วิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  projector, เครื่องเสียง, ไมค์ 26-8-2020 เวลา 12:00 น. 26-8-2020 เวลา 17:00 น. อนุมัติ
4 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ ลงทะเบียน 05-8-2020 เวลา 16.30 น. 05-8-2020 เวลา 20:00 น. อนุมัติ
5 จิรัชญา  บุญช่วย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรแจ็คเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 17-8-2020 เวลา 08.00-16.00 น. 18-8-2020 เวลา 08.00-16.00 น. อนุมัติ
6 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, labtop พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 20-8-2020 เวลา 08.00 น. 21-8-2020 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
7 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   โน๊ตบุ๊ค โต๊ะลงทะเบียน 05-8-2020 เวลา 16.30 น. 05-8-2020 เวลา 20.00 น. อนุมัติ
8 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 06-8-2020 เวลา 12.00 น. 06-8-2020 เวลา 18.00 น. อนุมัติ
9 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โน๊ตบุค ไมโครโฟน 2 ตัว โพเดียม 2 แท่น กล้องถ่ายทอดสด 25-8-2020 เวลา 15.00 น. น. 26-8-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
10 ธเนศ  สินธุ์ประจิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   - ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  - 13-ส.ค.-2020 เวลา 08:00 น. 13-ส.ค.-2020 เวลา 10:00 น. อนุมัติ
11 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โน๊ตบุค ไมโครโฟน 2 ตัว กล้องถ่ายทอดสด 30-7-2020 เวลา 08.00 น. 30-7-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
12 เรณู  มากนคร สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ห้องโถงอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 29-7-2020 เวลา 15:00 น. 30-7-2020 เวลา 18:00 น. อนุมัติ
13 นัดดาพร  ชัยพล สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจ็คเตอร์ 07-8-2020 เวลา 09.00 น. 09-8-2020 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
14 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 05-8-2020 เวลา 13:00 น. 05-8-2020 เวลา 17:00 น. อนุมัติ
15 นางสาวปุญชรัสมิ์  แสงศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 08-8-2020 เวลา 08.00 น. 08-8-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
16 ดวงพร  ง่วนสน สำนักงานวิทยาเขตตรัง    โพเดียม 24-ก.ค.-2019 เวลา 08:30 น. 24-ก.ค.-2019 เวลา 1630 น. อนุมัติ
17 ดวงพร  ง่วนสน สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ถอนการติดตั้งป้ยไวนิล จำนวน 3 ป้าย 22-7-2020 เวลา 08:30 น. 22-7-2020 เวลา 1630 น. อนุมัติ
18 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โน๊ตบุค ไมโครโฟน 2 ตัว โพเดียม 1 แท่น โต๊ะขาว 3 ตัว กล้องบันทึกภาพ 22-7-2020 เวลา 13.00 น. 22-7-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
19 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โน๊ตบุ๊ค โต๊ะลงทะเบียน 05-8-2020 เวลา 12.00 น. 05-8-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
20 นางสุภาวดี  แสงสีจันทร์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ เก้าอี้ 29-7-2020 เวลา 13.00 น. 29-7-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
21 อาิทตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 30-7-2020 เวลา 13:00 น. 30-7-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
22 นัดดาพร  ชัยพล สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจ็คเตอร์ 06-8-2020 เวลา 13.00 น. 06-8-2020 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
23 ชนิภักดิ์  ครชาตรี สำนักงานวิทยาเขตตรัง   หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  1.โต๊ะขาวขาพับ จำนวน 16 ตัว 2.เก้าอี้พลาสติก 50 ตัว 3.ชุดโซฟา 4 ที่นั่ง 4.โพเดี่ยม 1 ตัว 5.เก้าอี้บุนวมพร้อมผ้าคลุม จำนวน 30 ตัว 6.ชุดโต๊ะหมุู่บูชา 1 ชุดตั 29-7-2020 เวลา 13.00 น. 30-7-2020 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
24 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  กล้อง ไมโครโฟน2ตัว 30-7-2020 เวลา 08.00 น. 30-7-2020 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
25 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 18-7-2020 เวลา 07.00 น. 18-7-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
26 นายธรรมจักร  เล็กบรรจง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน 14-7-2020 เวลา 9.00 น. 15-7-2020 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
27 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เครื่องเสียง ไมโครโฟน โปรเจ๊กเตอร์ 07-7-2020 เวลา 0700 น. 07-7-2020 เวลา 1600 น. อนุมัติ
28 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ไมโครโฟน 04-7-2020 เวลา 07.00 น. 04-7-2020 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
29 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 22-26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. น. 22-26 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. น. อนุมัติ
30 อ.ชยนรรจ์  ขาวปลอด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ไมโครโฟนม, คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ 27-6-2020 เวลา 08.00 น. 28-6-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
31 นายกิตติพงษ์   สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  โต๊ะขาว จำนวน 30 ตัว / เก้าอี้บุนวม+ผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 100 ชุด / เก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว / ผ้าปูโต๊ะ จำนวน 4 ผืน 19-6-2020 เวลา 08.30 น. 23-6-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
32 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 27-6-2020 เวลา 07.00 น. 27-6-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
33 สุดคนึง  ณ ระนอง สถาบันวิจัยและพัฒนา   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  - 11-6-2020 เวลา 08.00 น. 11-6-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
34 นางวลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะขาวขาพับ 4 ตัว เก้าฮี้พลาสติก 50 ตัว และระบบโสตทัศนูปกรณ์ 19-6-2020 เวลา 08.00 น. 19-6-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
35 นายอาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 27-2-2021 เวลา 08.00 น. น. 27-2-2021 เวลา 18.00 น. น. อนุมัติ
36 นายอาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 12-2-2021 เวลา 08.00 น. น. 13-2-2021 เวลา 17.00 น. น. อนุมัติ
37 นายอาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 10-2-2021 เวลา 12.00 น. น. 10-2-2021 เวลา 17.00 น. น. อนุมัติ
38 นางวลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะขาวขาพับ 4 ตัว เก้าฮี้พลาสติก 50 ตัว และระบบโสตทัศนูปกรณ์ 15-9-2020 เวลา 08.00 น. 17-9-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
39 นายอาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  สื่อทัศนูปกรณ์ โต๊ะขาวและเก้าอี้ 03-2-2021 เวลา 07.00 น. น. 03-2-2021 เวลา 17.00 น. น. รออนุมัติ
40 นายอาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 26-11-2020 เวลา 12.00 น. น. 28-11-2020 เวลา 17.00 น. น. อนุมัติ

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20|