ขอใช้บริการอาคารสถานที่

กรอกแบบคำขอใช้บริการอาคารสถานที่ || แสดงรายการทั้งหมด ||

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ขอใช้บริการสถานที่ วันที่เข้าใช้ วันที่สิ้นสุด การอนุมัติ
1 อรอนงค์   อำภา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจคเตอร์/ โน๊ตบุ๊ค/ อุปกรณ์แขวนป้ายไวนิล/โต๊ะบนเวที+ เก้าอี้ 2 ตัว สำหรับวิทยากร 14-1-2021 เวลา 07.00 น. 15-1-2021 เวลา 16.30 น. รออนุมัติ
2 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 26-12-2020 เวลา 08:00 น. 27-12-2020 เวลา 22.00 น. รออนุมัติ
3 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 25-12-2020 เวลา 14.00 น. 25-12-2020 เวลา 20.30 น. อนุมัติ
4 กิตติพงษ์  สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เก้าอี้พลาสติก600ตัว/โต๊ขาว20ตัว/โซฟา1ชุด/พัดลมเท่าที่มี/เจ้าหน้าที่โสตฯ 14-12-2020 เวลา 8.30 น. 16-12-2020 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
5 เพชรรัตน์  ศิริไพศาล สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ติดป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์บริเวฯป้ายเหล็ก วงเวียนพระโพธิสัตว์ 27-11-2020 เวลา 09.00 น. น. 07-12-2020 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
6 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุค 16-12-2020 เวลา 11.00 น. น. 16-12-2020 เวลา 18.00 น. น. อนุมัติ
7 หมวย  แสงสีจันทร์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ลานวัฒนธรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติ1.จัดเตรียมโต๊ะเอนกประสงค์ สีขาว 14 ตัว 2.เก้าอี้พลาสติก จำนวน 40 ตัว 06-12-2020 เวลา 08.30 น. 06-12-2020 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
8 อมรรัตน์  ิอังอัจฉะริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง     โต๊ยาวสีขาว 4 ตัว เก้าอี้ 20 ตัว 26-11-2020 เวลา 8.30 น. 27-11-2020 เวลา 13.00 น. อนุมัติ
9 ปราณี  อยู่เด็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง     โดมอาหาร 21-11-2020 เวลา 18:00 น. 21-11-2020 เวลา 23:00 น. อนุมัติ
10 กิตติพงษ์  สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะลงทะเบียนและชุดโซฟารับแขก1ชุด 23-11-2020 เวลา 08:30 น. 24-11-2020 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
11 อนันตนิจ   ชุมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  ระบบโสตฯ 18-11-2020 เวลา 09.00 น. 18-11-2020 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
12 อนันตนิจ   ชุมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  ระบบโสตฯ 16-11-2020 เวลา 13.00 น. 16-11-2020 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
13 สรารัตน์  เนียมชูชื่น สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะลงทะเบียนและชุดโซฟารับแขก1ชุด 26-11-2020 เวลา 08:30 น. 27-11-2020 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
14 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจคเตอร์ 04-12-2020 เวลา 08.30 น. น. 05-12-2020 เวลา 16.30 น. น. อนุมัติ
15 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจคเตอร์ 26-11-2020 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. น. 27-11-2020 เวลา 16.30 น. น. อนุมัติ
16 นายวิกิจ  ผินรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  สื่อใช้สำหรับการบรรยาย 16-11-2020 เวลา 08.00 น. 16-11-2020 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
17 วลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  ชุดลำโพงและเครื่องเสียง ปลั๊กไฟ 04-11-2020 เวลา 15.00 น. 04-11-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
18 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เครื่องเสียง ไมโครโฟน 07-11-2020 เวลา 08.00 น. 07-11-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
19 วรรณกร  พลพิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง 04-11-2020 เวลา 8.30 น. 05-11-2020 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
20 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเจคเตอร์ 30-11-2020 เวลา 08.30 น. น. 03-12-2020 เวลา 16.30 น. น. อนุมัติ
21 ฉมพร  มีชนะ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  . 03-11-2020 เวลา 08.00-09.00 น. 04-11-2020 เวลา 18.00 น. อนุมัติ
22 นายธนาพงศ์  แก้วส่งแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง     โต๊ะขาว จำนวน 6 ตัว,เก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว 23-10-2020 เวลา 13.00 น. 24-10-2020 เวลา 00.30 น. อนุมัติ
23 อนันตนิจ   ชุมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ระบบโสตฯ 20 เวลา 13.00 น. 20 เวลา 13.00 น. อนุมัติ
24 อนันตนิจ   ชุมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ระบบโสตฯ 19-10-2020 เวลา 09.00 น. 19-10-2020 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
25 นายวิกิจ  ผินรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง     1.) โต๊ะขาว 22 ตัว 2.) เก้าอี้ 45 ตัว 28-10-2020 เวลา 08.00 น. 30-10-2020 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
26 อ.นัยนา   คำกันศิลป์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  projector โต้ะอเนกประสงค์ 10 ตัว 27-10-2020 เวลา 13;00 น. 28-10-2020 เวลา 23:00 น. อนุมัติ
27 สิริพงศ์  พิทักษ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     ย้ายป้ายวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 14-10-2020 เวลา 10.00 น. 14-10-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
28 กนกรัตน์  รัตนพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  พัดลม 14-10-2020 เวลา 07.00 น. 14-10-2020 เวลา 17:00 น. อนุมัติ
29 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 21-10-2020 เวลา 08.00 น. 22-10-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
30 พงษ์อมร  ชนะกุล สำนักงานวิทยาเขตตรัง   อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  ลูกวอลเลย์บอล 24-10-2020 เวลา 13:00 น. 24-10-2020 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
31 มาลินี  ฉินนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะ+ เก้าอี้ ลงทะเบียนหน้าห้องพร้อมผ้าปู, เครื่องเสียง,ไมค์ 19-10-2020 เวลา 08:00 น. 19-10-2020 เวลา 09:30 น. อนุมัติ
32 ประภาศรี  ศรีชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  คอมฯ+ไมโครโฟน 26-10-2020 เวลา 08.30 น. 26-10-2020 เวลา 12.30 น. อนุมัติ
33 ประภาศรี  ศรีชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  คอมฯ+ไมโครโฟน 19-10-2020 เวลา 08.30 น. 19-10-2020 เวลา 12.30 น. อนุมัติ
34 ประภาศรี  ศรีชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  คอมฯ+ไมโครโฟน 12-10-2020 เวลา 08.30 น. 12-10-2020 เวลา 12.30 น. อนุมัติ
35 วลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะขาวขาพับ 6 ตัว เก้าอี้ จำนวน 15 ตัว 07-11-2020 เวลา 08.00 น. 07-11-2020 เวลา 17.00 น. อนุมัติ
36 สรารัตน์  เนียมชูชื่น สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะลงทะเบียนและชุดโซฟารับแขก1ชุด 05-10-2020 เวลา 8.30 น. 05-10-2020 เวลา 16:00 น. อนุมัติ
37 นางสาววิยดา  ช่วยธานี สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ติดตั้งไวนิลป้ายริมรั้ว มหาวิทยาลัย 05-10-2020 เวลา 10.00 น. 05-09-2021 เวลา 09.00 น. อนุมัติ
38 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  กล้องวีดีโอ 2 กล่อง/ไมค์สำหรับกล้อง 2 ตัว/สายแปลง 2 / 26-10-2020 เวลา 17.00 น. น. 28-10-2020 เวลา 23.00 น. น. อนุมัติ
39 เรณู  มากนคร สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ห้องโถงอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 29-9-2020 เวลา 08.00 น. 29-9-2020 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
40 ชนิภักดิ์  ครชาตรี สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุมเล็ก อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง  1.โต๊ะขาวขาพับ 6 ตัว 2.โต๊ะจีน 3ตัว 3.เก้าอี้พลาสติก 20 ตัว 3.ผ้าปูโต๊ะ 6 ผืน 4.ขนอุปกรณ์จาน ถ้วยขนมหวาน จากแผนกจัดหารายได้ 29-9-2020 เวลา 09:00 น. 29-9-2020 เวลา 13.00 น. อนุมัติ

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21|