กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการกำบกับห้องสอบ || แสดงรายการทั้งหมด

ลำดับ ภาค/ปีการศึกษา วันทีสอบ เวลาสอบ รายวิชาที่สอบ กรรมการกำกับสอบ ผู้ปฏิบัตหน้าที่แทน รายงาน
1 0/   รายงาน
2 0/ AlbertTreftAlbertTreft   AlbertTreft รายงาน
3 0/ RickyGedayRickyGeday   RickyGeday รายงาน
4 0/ PrestonbesPrestonbes   Prestonbes รายงาน
5 0/ DavidtrincDavidtrinc   Davidtrinc รายงาน
6 0/ JosephAttarJosephAttar   JosephAttar รายงาน
7 0/   รายงาน
8 0/ ShawnlemShawnlem   Shawnlem รายงาน
9 0/ RussellIminyRussellIminy   RussellIminy รายงาน
10 1/2563 13-พ.ย.-2020 13.00-15.00 1.การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและโรงแรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมนางสาวจิระนาถ  รุ่งช่วง นายธรรมจักร เล็กบรรจง รายงาน
11 1/2563 13-พ.ย.-2020 09-11.00 น. 1.การบัญชีโรงแรมนายธรรมจักร  เล็กบรรจง นางสาวจิระนาถ รุ่งช่วง รายงาน
12 1/2563 13-พ.ย.-2020 09:00-11.00 1.เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้านายกฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี นายนุอนันท์ คุระแก้ว รายงาน
13 1/2563 11-พ.ย.-2020 13.00-15.00 1.การเตรียมสหกิจศึกษาฯนางสาวฉมพร  มีชนะ ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ รายงาน
14 1/2563 16-พ.ย.-2020 09.00-12.00 1.คณิตศาสตร์ 1นางระริน  เครือวรพันธุ์ อ.ฉมพร มีชนะ รายงาน
15 1/2563 13-พ.ย.-2020 13.00-15.00 1.ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนางสาวโอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รายงาน
16 1/2563 16-พ.ย.-2020 13.00-15.00 1.สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์นางสาวโอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ นางสาวอมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์ รายงาน
17 1/2563 09-พ.ย.-2020 13.00-15.00 1.ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวนายธรรมจักร  เล็กบรรจง อ.สุธิรา ปานแก้ว รายงาน
18 1/2563 10-พ.ย.-2020 09.00-11.00 1.การพัฒนาการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวนางสาวสุธิรา  ปานแก้ว อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง รายงาน
19 1/2563 10-พ.ย.-2020 09.00-12.00 1.01-025-203 คณิตศาสตร์นางสาวอมรรัตน์  สุทธิธรรมานนท์ นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ รายงาน
20 1/2563 11-พ.ย.-2020 13.00-14.30 1.วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
2.มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ


นางอุไรวรรณ  วัฒนกุล นายเอนก สาวอินทร์ รายงาน

หน้า 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|