กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการกำบกับห้องสอบ || แสดงรายการทั้งหมด

ลำดับ ภาค/ปีการศึกษา วันทีสอบ เวลาสอบ รายวิชาที่สอบ กรรมการกำกับสอบ ผู้ปฏิบัตหน้าที่แทน รายงาน
1 2/2563 08-ก.พ.-2021 09.00-10.30 น. 1.ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเบื้องต้น
2.ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน


นายธงชัย   นิติรัฐสุวรรณ รศ. สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช รายงาน
2 2/2563 04-ก.พ.-2021 13.00-16.00 1.กลศาสตร์วิศวกรรมนาง สุแพรวพันธ์   โลหะลักษณาเดช รศ. ดร. ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ รายงาน
3 2/2563 04-ก.พ.-2021 09.00-11.30 น. 1.วงจงไฟฟ้าพื้นฐานนางปรีดา  ภูมี นาย ปรีดา เกิดสุข รายงาน
4 2/2563 05-ก.พ.-2021 09.00-11.00 น. 1.ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งนายปรีดา  เกิดสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดา ภูมี รายงาน
5 2/2563 05-ก.พ.-2021 09.00-11.00 1.คณิตศาสตร์เบื้องต้น
2.ชีววิทยาและอนุกรมวิธานสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ก.56)


นางจันทรา  อุ้ยเอ้ง นางสาวเจตนา อินยะรัตน์ รายงาน
6 2/2563 03-ก.พ.-2021 13.00-14.30 1.สนามแม่เหล็กนายปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล นายสุชาติ อินกล่ำ รายงาน
7 2/2563 03-ก.พ.-2564 13.00-14.30 น. 1.มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพนางชมพูนุช  โสมาลีย์ ผศ.ดำรง โลหะลักษณาเดช รายงาน
8 2/2563 02-ก.พ.-2564 09.00-12.00 น. 1.คณิตศาสตร์ 2นายดำรงค์  โลหะลักษณาเดช ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ รายงาน
9 2/2564 03-ก.พ.-2564 13.00-14.30 น. 1.มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพนางชมพูนุช  โสมาลีย์ ผศ.ดำรง โลหะลักษณาเดช รายงาน
10 2/2564 02-ก.พ.-2564 09.00-12.00 น. 1.คณิตศาสตร์ 2นายดำรงค์  โลหะลักษณาเดช นางชมพูนุช โสมาลีย์ รายงาน
11 2/2563 04-ก.พ.-2021 09:00-11:30 1.วงจรไฟฟ้านายวัฒนา  วัฒนกุล นายวรวุฒิ เกิดปราง รายงาน
12 2/2563 04-ก.พ.-2021 13:00-15:00 1.การบัญชีต้นทุนนายวรวุฒิ  เกิดปราง นายวัฒนา วัฒนกุล รายงาน
13 2/2563 03-ก.พ.-2021 13.00-14.30 น. 1.มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพนางผ่องศรี  พัฒนมณี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รายงาน
14 2/2563 03-ก.พ.-2021 9.00-12.00 1.15112206 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้านางสาวศยมน  พุทธมงคล นายภูมินทร์ อินทร์แป้น รายงาน
15 2/2563 03-ก.พ.-2021 09.00-10.30 1.จินวิทยาทั่วไปนางสาวชุตินุช  สุจริต รศ.ชมพูนุช โลมาลีย์ฺ รายงาน
16 2/2563 01-ก.พ.-2021 09.00-11.00 1.เคมีอินทรีย์นางชมพูนุช  โลมาลีย์ รศ.ชุตินุช สุจริต รายงาน
17 2/2563 03-ก.พ.-2021 09:00-11:00 1.การบัญชีชั้นสูง 2นายปรีดา  เกิดสุข นายวรวุฒิ เกิดปราง รายงาน
18 2/2563 04-ก.พ.-2021 13:00-15:00 1.การบัญชีต้นทุนนายวรวุฒิ  เกิดปราง นายปรีดา เกิดสุข รายงาน
19 2/2563 04-ก.พ.-2021 13.00-16.00 1.15115302 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังนางสาวพาสนา  เอกอุดม นางสาวศยมน พุทธมงคล รายงาน
20 2/2563 03-ก.พ.-2021 9.00-12.00 1.15112206 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้านางสาวศยมน  พุทธมงคล นางสาวพาสนา เอกอุดม รายงาน

หน้า 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11|