กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1 Anna Harada  Harada ฉ.306 ►►► ✅ Where can I get my prize? Here? https://lnk.do/oRLXPN 0 คน ►►► ✅ Where can I get my prize? Here? https://lnk.do/oRLXPN ถึง Anna Harada น. 0 รอดำเนินการ
2 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.203 20 คน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 01-ก.ค.-2022 ถึง 01-ก.ค.-2022 12.00 - 16.30 น. 20 อนุมัติ รายงาน
3 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.208 20 คน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 01-ก.ค.-2022 ถึง 01-ก.ค.-2022 12.00 - 16.30 น. 20 อนุมัติ รายงาน
4 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ โปรเจคเตอร์ 60 คน พิธีเปิด และ เรียน ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ 04-ก.ค.-2022 ถึง 04-ก.ค.-2022 08.00 น.-12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
5 อุทร  เจริญเดช ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 30 คน จัดโครงการ “พี่สอนน้องทำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา” 27-มิ.ย.-2022 ถึง 28-มิ.ย.-2022 8:00-16:30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
6 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.207 20 คน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา 01-ก.ค.-2022 ถึง 01-ก.ค.-2022 12.00 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
7 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.206 20 คน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา 01-ก.ค.-2022 ถึง 01-ก.ค.-2022 12.00 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
8 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.205 20 คน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา 01-ก.ค.-2022 ถึง 01-ก.ค.-2022 12.00 - 16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
9 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.204 20 คน ปฐมนิเทศนักศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา 01-ก.ค.-2022 ถึง 01-ก.ค.-2022 13:00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
10 กิตติพงษ์  สนิทปู่ ฉ.203 60 คน จัดอบรมคณะ อบต.นาหมื่นศรี 12-ก.ค.-2022 ถึง 13-ก.ค.-2022 8.30-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
11 ชนิภักดิ์  ครชาตรี ฉ.203 15 คน รับรอง ผู้บริหาร วิทยากร โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 18-มี.ค.-2022 ถึง 18-มี.ค.-2022 07.00 -16.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
12 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 01-เม.ย.-2022 ถึง 01-เม.ย.-2022 09.00-13.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
13 นัดดาพร  ชัยพล ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ ไมค์, ขึ้นจอแสดง power point 30 คน คน เพื่อประชุม KM 23-ก.พ.-936 ถึง 23-ก.พ.-936 13.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
14 กิตติพงษ์  สนิทปู่ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ อุปกรณ์สำหรับZoom Meeting+เจ้าหน้าที่ควบคุม 25 คน เพื่อจัดประชุมZoom Meeting สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตรัง 29-พ.ย.-2021 ถึง 29-พ.ย.-2021 8.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
15 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.203 ไม่มี 10 คน จัดโครงการการฝึกอบรมปฐมพยาบาบเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 01-ก.ย.-2021 ถึง 01-ก.ย.-2021 13:00-17.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
16 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.105/1 - 10 คน จัดโครงการสืบสานประเพณีสัมพันธ์น้องพี่ วิถีวิทย์-ประมง 20-ส.ค.-2021 ถึง 20-ส.ค.-2021 16.30-19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
17 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 22 คน สอนชดเชย สถิติในชีวิตประจำวัน 10-เม.ย.-2021 ถึง 10-เม.ย.-2021 9.00-11.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
18 จตุพร  ฮกทา ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 52 คน เพื่อสอบ 09-เม.ย.-2021 ถึง 09-เม.ย.-2021 13.00-16.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
19 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.104 20 คน สอบซ่อม วิชาการวางแผนการทดลองทางการประมง และสถิติในชีวิตประจำวัน 07-เม.ย.-2021 ถึง 07-เม.ย.-2021 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
20 ชุตินุช  สุจริต ฉ.105/1 10 คน ใช้การเรียนการสอน 06-เม.ย.-2021 ถึง 06-เม.ย.-2021 10.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
21 ชมพูนุช  โสมาลีย์ ฉ.108 15 คน สอบเก็บคะแนน 05-เม.ย.-2021 ถึง 05-เม.ย.-2021 18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
22 ชมพูนุช  โสมาลีย์ ฉ.108 15 คน สอบเก็บคะแนน 08-เม.ย.-1478 ถึง 08-เม.ย.-1478 18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
23 อรทัย  จริงจิตร ฉ.305 35 คน RMUTSV TEST 2563/4 10-เม.ย.-2021 ถึง 10-เม.ย.-2021 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
24 Erca  Westgate ฉ.108 20 คน Final Speaking Presentation for EngCon/EIC 02-เม.ย.-2021 ถึง 02-เม.ย.-2021 0900 น. 16 ห้องไม่ว่าง
25 จตุพร  ฮกทา ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 52 คน เพื่อสอบ 08-เม.ย.-2021 ถึง 08-เม.ย.-2021 09.00-11.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
26 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.208 - 10 คน สอนชดเชย 31-มี.ค.-2021 ถึง 31-มี.ค.-2021 16.00 น. 19 อนุมัติ รายงาน
27 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 10 คน การเรียนการสอนภูมิสารสนเทศ 31-มี.ค.-1478 ถึง 31-มี.ค.-1478 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
28 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 3 คน สอบเก็บคะแนนและสอนชดเชยวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 31-มี.ค.-2021 ถึง 31-มี.ค.-2021 15.00-18.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
29 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 20 คน สอบเก็บคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 24-มี.ค.-2021 ถึง 24-มี.ค.-2021 16.00 - 19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
30 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 24 คน สอบย่อย วิชาการวางแผนการทดลองทางการประมงมง (reg) 29-มี.ค.-2021 ถึง 29-มี.ค.-2021 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
31 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.104 15 คน สอบซ่อม วิชาสถิติในชีวิตประจำวัน (บทที่ 3) 24-มี.ค.-2021 ถึง 24-มี.ค.-2021 16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
32 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 10 คน จัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น 24-มี.ค.-2021 ถึง 24-มี.ค.-2021 8.00-12.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
33 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน จัดการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 23-มี.ค.-2021 ถึง 23-มี.ค.-2021 13.00-16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
34 รัตนาพร  อนันตสุข ฉ.310 ระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ เก้าอี้นั่ง 60 ตัว 60 คน จัดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 31-มี.ค.-2021 ถึง 31-มี.ค.-2021 14.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
35 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม ฉ.203 - 40 คน จัดโครงการพะยูน 27-มี.ค.-2021 ถึง 27-มี.ค.-2021 07.00 17.00 น. 0 อนุมัติ รายงาน
36 มาลินี  ฉินนานนท์ ฉ.303 25 คน สอนชดเชย 24-มี.ค.-1478 ถึง 24-มี.ค.-1478 15.00 - 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
37 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ฉ.302 50 คน สอบวิชาสถิติธุรกิจ 24-มี.ค.-2021 ถึง 24-มี.ค.-2021 13.00-15.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
38 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 10 คน สอนและทดสอบภาคปฏิบัติ 25-มี.ค.-2021 ถึง 25-มี.ค.-2021 14.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
39 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 10 คน สอนและทดสอบภาคปฏิบัติ 23-มี.ค.-2021 ถึง 23-มี.ค.-2021 14.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
40 ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 10 คน สอนและทดสอบภาคปฏิบัติ 18-มี.ค.-2021 ถึง 18-มี.ค.-2021 14.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37|