กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1 กรวิษา  ร่มรื่น ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 31 คน เพื่อจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 23-ก.ย.-2020 ถึง 23-ก.ย.-2020 09.00-16.00 น. 1 รออนุมัติ
2 กรวิษา  ร่มรื่น ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 40 คน จัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3 16-ก.ย.-2020 ถึง 16-ก.ย.-2020 09.00-16.00 น. 1 รออนุมัติ
3 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.204 21 คน สอนชดเชย 12-ส.ค.-2020 ถึง 12-ส.ค.-2020 10:00-12:00 น. 1 รออนุมัติ
4 สุนันทา  ข้องสาย ฉ.203 25 คน สอนชดเชย 06-ส.ค.-2020 ถึง 06-ส.ค.-2020 16.00-18.00 น. น. 1 รออนุมัติ
5 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.307 ไม่มี 36 คน เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 17-ส.ค.-2020 ถึง 17-ส.ค.-2020 17.30 - 19.30 น. น. 1 รออนุมัติ
6 วิทยา  ตู้ดำ ฉ.203 ระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบสารสนเทศ 30 คน จัดโครงการสร้างสื่อออนไลน์ 15-ส.ค.-2020 ถึง 15-ส.ค.-2020 08.00-17.00 น. 1 รออนุมัติ
7 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.206 - 21 คน สอนชดเชยรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 06-ส.ค.-2020 ถึง 06-ส.ค.-2020 17.00 - 20.00 น. 1 รออนุมัติ
8 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.311 40 คน สอนชดเชยวิชา English Reading and Writing 05-ส.ค.-2020 ถึง 05-ส.ค.-2020 14.00-16.00 น. 1 รออนุมัติ
9 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ ฉ.310 40 คน สอนชดเชยวิชาการ English Reading and Writing 05-ส.ค.-2020 ถึง 05-ส.ค.-2020 14.00-16.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
10 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน ใช้เพื่อการเรียนรายวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 04-ส.ค.-2020 ถึง 04-ส.ค.-2020 08.00-12.00 น. 1 รออนุมัติ
11 วรวุฒิ  เกิดปราง ฉ.303 16 คน สอนชดเชย ชั่วโมงเรียนภาคเช้าของวันที่ 30 สิงหาคม 2563 รายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 05-ส.ค.-2020 ถึง 05-ส.ค.-2020 14:00-17:00 น. 1 รออนุมัติ
12 วรวุฒิ  เกิดปราง ฉ.310 16 คน สอนชดเชย ชั่;เรียนภาคเช้าของวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 05-ส.ค.-2020 ถึง 05-ส.ค.-2020 14:00-17:00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
13 วรวุฒิ  เกิดปราง ฉ.303 35 คน อาจารย์สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชั้นปีที่ 1 05-ส.ค.-2020 ถึง 05-ส.ค.-2020 13:00-14:00 น. 1 รออนุมัติ
14 อาทิตย์  ด้วนเกตุ ฉ.203 ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โน๊ตบุ๊ค โต๊ะลงทะเบียน 20 คน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รอบ 2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าในวันที่ 19 มิ.ย. 63 05-ส.ค.-2020 ถึง 05-ส.ค.-2020 16.30 -17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
15 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 25 คน เชิญวิทยกรภายนอกบรรยายให้นักศึกษารายวิชาหลักการขายเพื่อธุรกิจสัตว์น้ำ 05-ส.ค.-2020 ถึง 05-ส.ค.-2020 08.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
16 จันทิวรรณ   สมาธิ ฉ.310 25 คน ทำการสอนชดเชย วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 05-ส.ค.-2020 ถึง 05-ส.ค.-2020 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
17 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.206 ระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบสารสนเทศ 27 คน ใช้ในการดำเนินการโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 30-ก.ค.-2020 ถึง 30-ก.ค.-2020 07.30 - 12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
18 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.205 ระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบสารสนเทศ 24 คน ใช้ในการดำเนินการโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 30-ก.ค.-2020 ถึง 30-ก.ค.-2020 07.30 - 12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
19 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.204 ระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบสารสนเทศ 21 คน เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 30-ก.ค.-2020 ถึง 30-ก.ค.-2020 07.30 - 12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
20 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.203 ระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบสารสนเทศ 29 คน เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 30-ก.ค.-2020 ถึง 30-ก.ค.-2020 07.30 - 12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
21 อรทัย  จริงจิตร ฉ.304 30 คน RMUTSV Test 15-ส.ค.-2020 ถึง 15-ส.ค.-2020 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
22 อรทัย  จริงจิตร ฉ.303 36 คน RMUTSV Test 15-ส.ค.-2020 ถึง 15-ส.ค.-2020 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
23 อรทัย  จริงจิตร ฉ.302 36 คน RMUTSV Test 15-ส.ค.-2020 ถึง 15-ส.ค.-2020 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
24 วรวุฒิ  เกิดปราง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 15 คน ดำเนินการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทียบโอน ชั้นปีที่ 1 15-ก.ค.-2020 ถึง 15-ก.ค.-2020 13:00-15:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
25 สุชาติ  อินกล่ำ ฉ.310 2 คน สอนชดเชย 17-ก.ค.-2020 ถึง 17-ก.ค.-2020 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
26 จิรัชญา  บุญช่วย ฉ.204 30 คน ปรับพื้นฐาน สาขาวิชาการบัญชี 09-ก.ค.-2020 ถึง 10-ก.ค.-2020 08.00-16.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
27 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม ฉ.201 โต๊ะขาวสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน เก้าอี้ 30 คน จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรอนุรักษ์พะยูน 07-ก.ค.-2020 ถึง 07-ก.ค.-2020 0700-1600 น. 1 อนุมัติ รายงาน
28 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม ฉ.201 โต๊ะขาวสำหรับจัดอาหารกลางวัน 30 คน การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลสำหรับโรงเรียนชายฝั่งในจังหวัดตรัง 04-ก.ค.-2020 ถึง 04-ก.ค.-2020 07.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
29 พิชญา  ห้าหยัง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 10 คน ทดสอบระบบ 24-มิ.ย.-2020 ถึง 24-มิ.ย.-2020 15.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
30 พรรัตน์  ดำด้วงโรม ฉ.203 15 คน ใช้ในการปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ระบบออนไลน์ (ขอใช้ห้อง 105 ) 22-มิ.ย.-2020 ถึง 26-มิ.ย.-2020 08.30-16.00 น. 5 อนุมัติ รายงาน
31 ปิวรา  มณีนิตย์ ฉ.110 5 คน เพื่อเตรียมพร้อมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ 17-มิ.ย.-2020 ถึง 19-มิ.ย.-2020 08.30-16.30 น. 3 ห้องไม่ว่าง
32 จิรัชญา   บุญช่วย ฉ.206 30 คน ปรับพื้นฐานนักศึกษาปี 1 10-ก.ค.-2020 ถึง 10-ก.ค.-2020 08:30-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
33 จิรัชญา   บุญช่วย ฉ.205 30 คน ปรับพื้นฐาน 09-ก.ค.-2020 ถึง 10-ก.ค.-2020 08:30-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
34 จิรัชญา   บุญช่วย ฉ.203 30 คน ปรับพื้นฐาน 09-ก.ค.-2020 ถึง 10-ก.ค.-2020 08:30-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
35 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.201 - 30 คน ปฐมนิเทศนักวิจัย 11-มิ.ย.-2020 ถึง 11-มิ.ย.-2020 08.30-17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
36 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 10 คน สอบวิชาหลักสถิติ 22-มี.ค.-2020 ถึง 22-มี.ค.-2020 09.00-11.00 น. น. 1 ห้องไม่ว่าง
37 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 10 คน สอบวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 21-มี.ค.-2020 ถึง 21-มี.ค.-2020 09.00-11.00 น. น. 1 ห้องไม่ว่าง
38 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 25 คน สอบวอชาวางแผนการทดลองทางการประมง 25-มี.ค.-2020 ถึง 25-มี.ค.-2020 17.00-20.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
39 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.109 25 คน สอบ final หลักสถิติ 06-มี.ค.-2020 ถึง 06-มี.ค.-2020 17.00-19.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
40 ดุสิตพร  ฮกทา ฉ.303 35 คน ขอสอบนอกตาราง 23-มี.ค.-2020 ถึง 24-มี.ค.-2020 09.00-16.00 น. น. 2 ห้องไม่ว่าง

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31|