กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 80 คน นักศึกษาสอบ SPEEXX ครั้งที่ 2 15-มี.ค.-2021 ถึง 15-มี.ค.-2021 08.00-16.00 น. 1 รอดำเนินการ
2 ปรีดา  ภูมี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 33 คน ประเมินในรายวิชา คอมพิวเตอร์ฯ 17-มี.ค.2564 ถึง 17มี.ค.2564 13.00-16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
3 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 3 คน สอบเก็บคะแนนวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 03-มี.ค.-2021 ถึง 03-มี.ค.-2021 16.00-18.00 น. 1 รออนุมัติ
4 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน รายงานผลรายวิชาปัญหาพิเศษ 02-มี.ค.-2021 ถึง 02-มี.ค.-2021 13.00-16.00 น. 1 รออนุมัติ
5 อรทัย  จริงจิตร ฉ.304 35 คน Rmutsv Test 2563/4 10-เม.ย.-2021 ถึง 10-เม.ย.-2021 09.00-12.00 น. 1 รออนุมัติ
6 อรทัย  จริงจิตร ฉ.303 35 คน Rmutsv Test 2563/4 10-เม.ย.-2021 ถึง 10-เม.ย.-2021 09.00-12.00 น. 1 รออนุมัติ
7 อรทัย  จริงจิตร ฉ.302 35 คน Rmutsv Test 2563/4 10-เม.ย.-2021 ถึง 10-เม.ย.-2021 09.00-12.00 น. 1 รออนุมัติ
8 ปรีดา  ภูมี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 33 คน ประเมินผลการเรียน 10-มี.ค.-2021 ถึง 10-มี.ค.-2021 13.00-16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
9 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.208 - 25 คน สอนชดเชย 24-ก.พ.-2256 ถึง 24-ก.พ.-22564 16.30-18.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
10 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.108 - 25 คน สอนชดเชย 24-ก.พ.-2021 ถึง 24-ก.พ.-2021 16.30-18.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
11 อรทัย  จริงจิตร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 30 คน แนะนำการใช้ E-Library 02-มี.ค.-2021 ถึง 02-มี.ค.-2021 08.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
12 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 20 คน สอบซ่อม วิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 10-มี.ค.-2021 ถึง 10-มี.ค.-2021 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
13 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 20 คน สอบซ่อม วิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 03-มี.ค.-2021 ถึง 03-มี.ค.-2021 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
14 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 20 คน สอบซ่อม วิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 24/02/2564 ถึง 24/02/2564 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
15 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.310 - 40 คน เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 24-ก.พ.-2021 ถึง 24-ก.พ.-2021 20.00 - 22.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
16 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 20 คน สอบย่อย หลักสถิติ บทที่ 3 11-มี.ค.-2021 ถึง 11-มี.ค.-2021 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
17 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 20 คน สอบซ่อมหลักสถิติ บทที่ 2 04-มี.ค.-2021 ถึง 04-มี.ค.-2021 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
18 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 20 คน สอบซ่อม หลักสถิติ 25-ก.พ.-2021 ถึง 25-ก.พ.-2021 17.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
19 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.310 - 40 คน เพื่อใช้ในการสอบเก็บคะแนนวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 23-ก.พ.-2021 ถึง 23-ก.พ.-2021 17.00 - 19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
20 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ฉ.208 24 คน สอนชดเชย 18-ก.พ.-2021 ถึง 18-ก.พ.-2021 16.30-18.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
21 เรณู  มากนคร ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ระบบอินเตอร์เนต 13 คน จัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 22-ก.พ. 2564 ถึง 22-ก.พ.-2564 09.00 - 12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
22 กรวิษา  ร่มรื่น ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน จัดสอบ SPEEXXนักศึกษา 22-ก.พ.-2021 ถึง 22-ก.พ.-2021 09.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
23 มะลิวัลย์  หนูเซ่ง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 95 คน สอบ IC3 สำหรับนักศึกษา 10-มี.ค.-2021 ถึง 10-มี.ค.-2021 12.00 - 16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
24 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 3 คน สอนชดเชยวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 17-ก.พ.-2021 ถึง 17-ก.พ.-2021 16.00 - 19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
25 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 40 คน จัดสอบ SPEEXX ให้กับ นศ. 22-ก.พ.-2021 ถึง 22-ก.พ.-2021 08.30 - 12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
26 สุนันทา  ข้องสาย ฉ.204 14 คน สอนชดเชย 15-ก.พ.-2021 ถึง 15-ก.พ.-2021 16.00-18.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
27 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 95 คน สอบ IC3 สำหรับนักศึกษา 03-มี.ค.-2021 ถึง 03-มี.ค.-2021 13.00 - 16.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
28 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 95 คน เพื่อทบทวน IC 3 ให้กับนักศึกษา 24-ก.พ.-2021 ถึง 24-ก.พ.-2021 13.00 - 16.00 น. น. 1 ห้องไม่ว่าง
29 มะลิวัลย์  หนูเซ่ง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 95 คน เพื่อใช้สำหรับสอบ IC3 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 17-มี.ค.-2021 ถึง 17-มี.ค.-2021 12.00 - 16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
30 หมวย  แสงสีจันทร์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ - 20 คน สอบ 15-ก.พ.2564 ถึง 15 ก.พ.2564 10.00-11.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
31 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 30 คน GPS 10-ก.พ.-2021 ถึง 10-ก.พ.-2021 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
32 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องSelf อ.วิทยาบริการ - 40 คน ในการทดสอบ 22-ก.พ.-2021 ถึง 22-ก.พ.-2021 0900 1800 น. 0 อนุมัติ รายงาน
33 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 22 คน นำเสนองานสัมนา 16-ก.พ.-2021 ถึง 16-ก.พ.-2021 13.00-15.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
34 ธงชัย  นิธิรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 10 คน อบรมGPS 24-ก.พ.-2021 ถึง 24-ก.พ.-2021 08.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
35 เดือนรุ่ง  ช่วยเรือฝ ฉ.308 คอม 6p คน สอนบดเชย 27 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564-undef 14.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
36 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ หูฟัง 50 คน ติดตามการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ Speexx และการยื่นขอสอบของนักศึกษา 27-ม.ค.-2021 ถึง 27-ม.ค.-2021 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
37 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.108 20 คน สอนชดเชย วิชาหลักสถิติ 27-ม.ค.-2021 ถึง 27-ม.ค.-2021 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
38 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 12 คน ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 27-ม.ค.-2021 ถึง 27-ม.ค.-2021 9-12 น. 1 อนุมัติ รายงาน
39 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ 17-ก.พ.-2021 ถึง 17-ก.พ.-2021 13.00-14.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
40 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.105/1 3 คน สอนชดเชยวิชาสถิติในชีวิตประจำวัน 27-ม.ค.-2021 ถึง 27-ม.ค.-2021 16.00 - 19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35|