กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องเรียน || แสดงรายการทั้งหมด || Login

ลำดับ ชื่อ-สกุล ขอใช้บริการห้องจำนวนผู้ใช้ ขอใช้เพื่อ จากวันที่ ถึงวันที่ ในช่วงเวลา วัน การอนุมัติ รายงาน
1 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.203 ชุดเครื่องขยายเสียง โต๊ะขาวสำหรับลงทะเบียน และจัดอาหารว่าง 5 ตัว เก้าอี้พลาสติก 70 ตัว 80 คน กิจกรรมค้นหาศักยภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจ 05-ธ.ค.-2020 ถึง 05-ธ.ค.-2020 8.00 น. - 16.00 น. น. 1 ตรวจสอบห้อง
2 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 32 คน สาธิตการใช้งานระบบ LMS การสร้าง Weblog และการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 02-ธ.ค.-2020 ถึง 02-ธ.ค.-2020 09.00 - 12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
3 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 32 คน สาธิตการใช้งานระบบ LMS การสร้าง Weblog และการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 01-ธ.ค.-2020 ถึง 01-ธ.ค.-2020 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
4 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.203 ชุดเครื่องขยายเสียง โต๊ะขาวสำหรับลงทะเบียน อาหารว่าง 5 ตัว ชุดโซฟารับแขก 1 ชุด เก้าอี้พลาสติก 30 ตัว 25 คน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนแกนนำ 29-พ.ย.-2020 ถึง 30-พ.ย.-2020 13.00-16.00 น. 2 อนุมัติ รายงาน
5 กิตติพงษ์  สนิทปู่ ฉ.203 เจ้าหน้าที่โสตฯ 70 คน จัดประชุมโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 23-พ.ย.-2020 ถึง 24-พ.ย.-2020 8.30-16.30 น. 2 อนุมัติ รายงาน
6 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน สอบประมวลผลรายวิชานอกตารางสอบปลายภาค 17-พ.ย.-2020 ถึง 17-พ.ย.-2020 08.00-16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
7 นายวิกิจ  ผินรับ ฉ.201 สื่อสำหรับการนำเสนอ 30 คน สมาคมพลังงานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 16-พ.ย.-2020 ถึง 16-พ.ย.-2020 08.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
8 จันทิวรรณ  สมาธิ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 50 คน จัดการสอบนอกตาราง 12-พ.ย.-2020 ถึง 12-พ.ย.-2020 09.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
9 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.205 20 คน สอบรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 09-พ.ย.-2020 ถึง 09-พ.ย.-2020 18.00 - 20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
10 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.307 โสตทัศนูปกรณ์ 38 คน เพื่อทำการสอบวิชาจุลชีววิทยาทั่วไป 09-พ.ย.-2020 ถึง 09-พ.ย.-2020 17.00 - 19.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
11 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.206 - 20 คน สอบซ่อม หลักสถิติ และ วางแผนกานทดลองทางการประมง 04-พ.ย.-2020 ถึง 04-พ.ย.-2020 13.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
12 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 40 คน อบรม ระบบ NRIIs 13-พ.ย.-2020 ถึง 13-พ.ย.-2020 0900-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
13 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 98 คน อบรม IC 3 ให้กับนักศึกษา 17-พ.ย.-2020 ถึง 18-พ.ย.-2020 08.30 น. - 16.30 น. น. 2 อนุมัติ รายงาน
14 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 39 คน สอนและสอบวิชา Writing 1 และ English Communication Skills 05-พ.ย.-2020 ถึง 05-พ.ย.-2020 10.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
15 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 10 คน สอนและสอบวิชา Writing 1 04-พ.ย.-2020 ถึง 04-พ.ย.-2020 08.00-10.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
16 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 55 คน สอนและสอบวิชา English Communication Skills และวิชา Writing Skills in English 02-พ.ย.-2020 ถึง 02-พ.ย.-2020 09.00 - 16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
17 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 34 คน สอนและสอบรายวิชา English Communication Skills 30-ต.ค.-2020 ถึง 30-ต.ค.-2020 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
18 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 10 คน สอนและสอบวิชาการเขียน 1 29-ต.ค.-2020 ถึง 29-ต.ค.-2020 10.00-12.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
19 อมรรัตน์  อังอัจฉะริยะ ฉ.204 21 คน สอบย่อย 04-พ.ย.-2020 ถึง 04-พ.ย.-2020 14:00-16:00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
20 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.205 26 คน สอบย่อย 27-ต.ค.-2020 ถึง 27-ต.ค.-2020 16.30-18.30น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
21 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.204 - 20 คน สอบย่อยวิชาระเบียบวิธีวิจัย 28-ต.ค.-2020 ถึง 28-ต.ค.-2020 13.00-15.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
22 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.206 - 34 คน สอบย่อยหลักสถิติ 29-ต.ค.-1477 ถึง 29-ต.ค.-2020 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
23 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.206 - 8 คน สอบย่อยการวางแผนทางการทดลอง 29-ต.ค.-2020 ถึง 29-ต.ค.-2020 17.00-20.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
24 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.206 - 13 คน สอบวิชาการวางแผนทางการทดลอง 28-ต.ค.-2020 ถึง 28-ต.ค.-2020 13.00-16.30 น. 1 อนุมัติ รายงาน
25 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.205 - 18 คน สอบย่อยวิชาหลักสถิติ 28-ต.ค.-2020 ถึง 28-ต.ค.-2020 13.00-16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
26 ณัฐฑิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.205 - 30 คน สอบย่อยวิชาหลักสถิติ 28-ต.ค.-2020 ถึง 28-ต.ค.-2020 13.00-16.30 น. 1 ห้องไม่ว่าง
27 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน สอนสถิติธุรกิจ 27-ต.ค.-2020 ถึง 27-ต.ค.-2020 10.00-12.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
28 สุนันทา  ข้องสาย ฉ.203 25 คน สอบย่อย 26-ต.ค.-1477 ถึง 26-ต.ค.-1477 17.00-18.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
29 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน สอนสถิติ 27-ต.ค.-2020 ถึง 27-ต.ค.-2020 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
30 จันทรา  อุ้ยเอ้ง ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน สอนสถิติธุรกิจ 26-ต.ค.-2020 ถึง 26-ต.ค.-2020 09.00-12.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
31 สุดคนึง  ณ ระนอง ฉ.205 20 คน สอนชดเชยวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ 28-ต.ค.-2020 ถึง 28-ต.ค.-2020 16.00 - 19.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
32 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 15 คน สอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test) SPEEXX ของนักศึกษา 29-ต.ค.-2020 ถึง 29-ต.ค.-2020 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
33 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 53 คน สอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test) SPEEXX ของนักศึกษา 28-ต.ค.-1477 ถึง 28-ต.ค.-1477 13.00 น. 1 ห้องไม่ว่าง
34 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ คอมพิวเตอร์ 30 คน สอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test) SPEEXX ของนักศึกษา 26-ต.ค.-2020 ถึง 26-ต.ค.-2020 08.30 - 12.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
35 กรวิษา  ร่มรื่น ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 47 คน สอบวัดความรู้โปรแกรม SPEEXX นักศึกษา 28-ต.ค.-2020 ถึง 28-ต.ค.-2020 13.00-16.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
36 ปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการ 20 คน สอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test) เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (Placement Test) ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงการเรียนรู้ภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง SPEEXX 28-ต.ค.-2020 ถึง 28-ต.ค.-2020 08.00-13.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
37 ชาคริยา  ฉลาด ฉ.307 - 30 คน เพื่อใช้สอบวิชาพันธุศาสตร์ทั่วไป 26-ต.ค.-2020 ถึง 26-ต.ค.-2020 17.30 - 19.30 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน
38 นิภาพร  ช่วยธานี ฉ.109 20 คน ใช้สอบเก็บคะแนนรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 21-ต.ค.-2020 ถึง 21-ต.ค.-2020 16.00-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
39 อารีรัตน์  ว่องก๊ก ฉ.205 25 คน ทดสอบย่อย 20-ต.ค.-1477 ถึง 20-ต.ค.-1477 16.30-18.00 น. 1 อนุมัติ รายงาน
40 ณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ ฉ.206 - 20 คน สอบย่อยวิชาหลักสถิติ +การวางแผนการทดลองทางการประมง 21-ต.ค.-1477 ถึง 21-ต.ค.-1477 13.00-15.00 น. น. 1 อนุมัติ รายงาน

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33|