ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการวิจัย

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้าง
จำนวน 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) เพื่อค้ำประกันสัญญา ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, September 29, 2017 - 09:00