ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะที่เปิดรับ รายละเอียดการรับสมัคร คุณลักษณะสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รายละเอียด คุณลักษณะ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รายละเอียด คุณลักษณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด คุณลักษณะ