คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะที่เปิดรับสมัคร

 

รายละเอียดสาขา

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   รายละเอียด
2.โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   รายละเอียด 
3.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว   รายละเอียด