ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

         

ปรัชญา
     “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ปณิธาน
     ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง 
ปฏิบัติได้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
     มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

ค่านิยมหลัก (Core Values)
     เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)
     1.ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
     2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
     3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
     4.ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
     1.บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
     2.งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
     3.ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
     4.นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     1.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
     2.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
     3.นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร
     4.นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการชุมชน
     5.นโยบายด้านพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     6.นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย
      “ผลิตนักเทคโนโลยี ตามวิถีราชมงคล ด้วยคนของศรีวิชัย”

อัตลักษณ์บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย
     ความเป็นชาวราชมงคล
     ความเป็นนักเทคโนโลยี
     ความเป็นคนศรีวิชัย

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย
     1.เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
     2.เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
     3.มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร
     4.รักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ศรีวิชัย
     1.มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร
     2.เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
     3.คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น
     4.มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
     5.เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
     6.รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
     7.สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
     8.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
     9.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ