ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

Date: 
Wednesday, December 30, 2020 - 10:30