ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรรวิชัย พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสัญจร

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ได้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้  เพื่อเป็นการต้อนรับและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศภายในห้องประชุมมีการนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และความร่วมมือในการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)ที่ผ่านมานั้น จากนั้นอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ในการมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือ การให้บริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภูมิภาคของประเทศประเทศตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย  จากนั้นนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้มอบเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณให้แก่ ศาสตราจารย์ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง เป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ถ้ามาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ได้เข้ารับการประกันตัวเพื่อสังเกตอาการ จำนวน 83 ราย จนครบกำหนดระยะเวลาในการกักกันตัวและได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 จากการตรวจสุขภาพทุกคนไม่พบอาการของโรคแต่อย่างใด โดยการรายงานสถานการณ์จาก นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ก่อนเริ่มการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในลำดับต่อไป

Date: 
Tuesday, June 30, 2020 - 12:00 to Wednesday, June 30, 2021 - 12:00