ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10