ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เสนองรายละเอียด 8 โครงการ งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการประจำวิทยาเขตตรัง นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ครั้งที่ 1/2563 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยกำหนดปฏิทินการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ สศช. ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ในส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เสนอไปทั้งหมด 8 โครงการ ด้วยงบประมาณ 51,790,000 ล้านบาท สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ งบประมาณ 2,830,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1 โครงการ งบประมาณ 15,000,000 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000 บาท และวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 โครงการ งบประมาณ 31,960,000 บาท สำหรับในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดตรังในวันนี้ ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยพิจารณากลั่นกรองโครงการและจัดลำดับความสำคัญเบื้องต้น ซึ่งมีทั้งหมด 497 โครงการ แยกเป็นงบกระทรวง กรม 67 โครงการ งบจังหวัด 80 โครงการ และงบ อปท. 350 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อมุ่งเน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
Date: 
Friday, June 5, 2020 - 14:00 to Friday, June 30, 2023 - 14:00