ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประชาสัมพันธ์กำหนดคืนหนังสือห้องสมุด

ผู้ใช้บริการทุกท่านที่มีรายการกำหนดคืนหนังสือ ปัญหาพิเศษ รายงานวิจัย วารสารฉบับล่วงเวลา

ยังไม่สามารถคืนได้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และรายการทรัพยากรที่ยืม ในกล่องข้อความเฟสบุ๊คห้องสมุด

เพื่อห้องสมุดจะได้ดำเนินการยืมต่อให้ท่าน และนำมาคืนเมื่อห้องสมุดเปิดบริการ

inboxfacebook หน่วยห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย ตรัง

Date: 
Thursday, March 26, 2020 - 13:30