ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
ภายใต้แนวคิด นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
RMUT Driving toword Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ 
ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียด http://www.rmutcon.org/ 
โทรศัพท์ 025494681-5 email ird@rmutt.ac.th

Date: 
Tuesday, March 3, 2020 - 16:30