ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เพื่อเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา 
ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ตลอดถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่http://www.hu.ac.th/conference/
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  
ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทรศัพท์ 074200347 
email : hu_conference/@hu.ac.th

Date: 
Saturday, December 21, 2019 - 16:30