ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ นักศึกษาและ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย ร่วมตอบ "แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "