ฟุตบอล 7 คน ราชมงคลสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 6

วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์  2561 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยหน่วยพัฒนานักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม“แข่งขันฟุตบอล 7 คน ราชมงคลสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 6” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนอีกด้วย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 20 ทีม ณ  สนามฟุตบอล  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, February 12, 2018 - 15:15 to Tuesday, May 1, 2018 - 15:15