สืบสานประเพณีข้าวลาซัง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานบริหารกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมประเพณีข้าวลาซัง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้เรียนรู้ประเพณีข้าวลาซังที่สืบทอดกันมา และเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีนี้สืบไปอีกด้วย โดยกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการเกี่ยวข้าว การประกวดธิดาลาซัง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหารจากข้าวเม่า การแข่งขันว่าวแฟนซี การแสดงลิเกป่า และการเสวนาประเพณีข้าวลาซัง  ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

Date: 
Monday, February 12, 2018 - 14:00 to Friday, April 6, 2018 - 14:00