อบรมเชิงปฏิบัติการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน

วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นหน่วยงานประสานร่วมกับกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน จัดโครงการเพื่อดำเนินการและขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อบูรณางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน มีหัวหน้าส่วนงานจาก 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง เข้าร่วมประชุมกว่า 250 ท่าน  โดยวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Date: 
Monday, February 12, 2018 - 14:00 to Monday, April 2, 2018 - 14:00