ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ตารางการใช้อาคาร พันตรีเพียร จรรย์สืบศรี