ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา