ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประวัติความเป็นมา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น  ทำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน  การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส 
     ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปลี่ยนมาใช้ครุยวิทยฐานะของตนเอง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยย้ายสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เป็นครั้งแรก
     ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จึงแบ่งเขตพื้นที่ ออกเป็น ๖ หน่วยงาน ในพื้นที่ภาคใต้  ได้แก่ 
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
๖. สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร           

         

   ต่อมาได้มีประกาศกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ก. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้จัดตั้งส่วนราชการวิทยาเขตตรัง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตตรังเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ต่อมาได้มีมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีมติอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย งานบริหารนโยบายและแผน งานการคลัง งานบริหารวิชการและวิจัย และงานบริหารกิจการนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑