ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในอดีต คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น ในจังหวัดตรัง  เนื่องจากรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ภาคใต้นั้น กำลังเป็นพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลในหลายๆด้าน ประกอบกับประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงเห็นควรจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับความต้องการกำลังคนของประเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาเห็นว่าในการผลิตกำลังคนระดับปริญญาตรีดังกล่าวเพื่อที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศนั้น   ควรผลิตบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับรงรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (Faculty of Science and Fisheries Technology) ในจังหวัดตรังขึ้นโดยเริ่มใน พ.ศ. 2533 เป้นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

พ.ศ.2533 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปากคลองกะลาเส และปากคลองไม้ตาย  ท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,700 ไร่เป็นสถานที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง


พ.ศ.2533 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้ง คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมชายฝั่งทะเลโดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินจำนวน 8,770,000 บาท

พ.ศ.2534 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีคำสั่งที่ 585/2534 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2534 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อำเภอสิเกา               จังหวัดตรัง เนื่องจากการพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้งมรที่ดินบางส่วนเป็นป่าชายเลน

พ.ศ.2534 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห้นชอบหลักสูตรของคณะฯ ทั้ง 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง , สาขาวิชาการจัดการประมง

พ.ศ. 2534 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งคณะฯ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2535

พ.ศ. 2540 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะฯ เพิ่มอีก1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540)

พ.ศ. 2540 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะศิลปะศาสตร์ สาบันเทคโนโลยีราชมงคล

พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็บชอบให้คณะฯ เปิดหลักสูตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิศวกรรมประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542)

พ.ศ.2544 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรกับคณะฯ ให้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

พ.ศ.2544 คณะฯ ได้เปิดศูนย์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล อย่างเป็นทางการ

พ.ศ. 2549 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2549 โดยเริ่มจากที่แผนการท่องเที่ยวภาควิชาการจัดการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา                  ในจังหวัดตรัง ที่ผลิตบัณฑิตสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรมประมงการจัดการประมง และวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในปี พ.ศ.2542 ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการท่องเที่ยว โดยใชหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก) ในการจัดการเรียนการสอน


พ.ศ. 2551 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศจัดตั้งสถาบันฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างความการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Natural Resources and Environment Institute”


พ.ศ. 2557 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) ได้ผ่านการพิจารณามีมติเห็นชอบ จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ 155-7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติให้จัดตั้ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วยหน่วยงานหลักได้แก่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิทยาเขตตรัง

ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์หมายเลข :0-7520-4058  โทรสารหมายเลข : 0-7520-4059   เว็บไซต์ : http://trang.rmutsv.ac.th