มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น  ทำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” นอกจากนี้ยังมีนโยบาย ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียน  การสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส 
     ในปีการศึกษา ๒๕๔๙  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปลี่ยนมาใช้ครุยวิทยฐานะของตนเอง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยย้ายสถานที่พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เป็นครั้งแรก
     ด้วยการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและมีจุดยืนที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยฯ จึงแบ่งเขตพื้นที่ ออกเป็น ๖ หน่วยงาน ในพื้นที่ภาคใต้  ได้แก่ 
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
๖. สถานีวิจัยและฝึกอบรมราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร           

         

   ต่อมาได้มีประกาศกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๘ ก. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้จัดตั้งส่วนราชการวิทยาเขตตรัง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตตรังเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ต่อมาได้มีมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีมติอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย งานบริหารนโยบายและแผน งานการคลัง งานบริหารวิชการและวิจัย และงานบริหารกิจการนักศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

                  

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
         
 
นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง
นายสุชาติ อินกล่ำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายปรีดา เกิดสุข
ผู้อำนวยการ
สถาบันทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
       
     
  นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 
       
ผศ.สำราญ โชคสวัสดิกร
หัวหน้างานบริหารนโยบายและแผน
นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
หัวหน้างานการคลัง
นางเมธาพร หิรัญวงศ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย
นายกิตติพงษ์ สนิทปู่
หัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษา


ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
     

ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ปรีดา ภูมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานายสุชาติ อินกล่ำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     

นางสาวกัลยาณี ยุทธการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร.ศิววงศ์  เพชรจุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวนัยนา  คำกันศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 


ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
     
ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.วรพร ธารางกูร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนายปรีดา เกิดสุข
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         

ปรัชญา
     “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ปณิธาน
     ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง 
ปฏิบัติได้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
     มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

ค่านิยมหลัก (Core Values)
     เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)
     1.ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
     2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
     3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
     4.ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
     1.บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
     2.งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต การบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
     3.ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
     4.นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     1.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
     2.นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
     3.นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร
     4.นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการชุมชน
     5.นโยบายด้านพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     6.นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย
      “ผลิตนักเทคโนโลยี ตามวิถีราชมงคล ด้วยคนของศรีวิชัย”

อัตลักษณ์บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย
     ความเป็นชาวราชมงคล
     ความเป็นนักเทคโนโลยี
     ความเป็นคนศรีวิชัย

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย
     1.เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
     2.เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
     3.มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร
     4.รักษามรดก ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ศรีวิชัย
     1.มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร
     2.เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
     3.คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น
     4.มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
     5.เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
     6.รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
     7.สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
     8.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
     9.มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

         

 ดาวน์โหลดโลโก้

                ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          

ต้นยางนา

   

 

          ยางนา จัดอยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae สกุล Dipterocarpus มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่
ในเกาะบอร์เนียว ไม้ยางนาชอบขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในที่ราบริมน้ำทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ มีความสูง 30-40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบหนา เนื้อไม้สีน้ำตาลเเดง ใบเป็นรูปไข่เเกมรูปหอก ดอกเป็นสีชมพูออกเป็นช่อสั่นๆตามง่าม ผลมีลักษณะกลมมีครีบตามยาวตลอด 5 ครีบ รายละเอียด>>          

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง    

ต้นเสม็ดขาว

         

          ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้แก่ ต้นเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendron Linn.var. minor Duthie)  เสม็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เปลือกมีสีขาว นิ่ม เมื่อลอกออกมาจากลำต้นลักษณะเป็แผ่นกระดาษ ใบรูปยาวโค้ง และมีจุดของต่อมน้ำมัน ดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมเป็นกระจุก เป็นช่อยาว มีสีนวล เสม็ดขาวเป็นพืชที่ชอบน้ำและดินที่เป็นกรด  รายละเอียด>>