ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สนง.วข.ตรัง