ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานวิทยาเขตตรัง

ที่อยู่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์    0-7520-4058

โทรสาร      0-7520-4059

เว็บไซต์       http://trang.rmutsv.ac.th

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์    0-7520-4063

โทรสาร      0-7520-4064

เว็บไซต์     http://fishtech.rmutsv.ac.th/

 

สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์    0-7520-4060

โทรสาร      0-7520-4061

เว็บไซต์      http://cht.rmutsv.ac.th/

สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

ทรศัพท์    0-7520-4060

โทรสาร      0-7520-4061

เว็บไซต์     http://engtech.rmutsv.ac.th

สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่อยู่  สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  9215

0โทรศัพท์    0-7520-4070

โทรสาร      0-7520-4071

เว็บไซต์       http://rdi.rmutsv.ac.th/

 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์     0-7520-4068

โทรสาร       0-7520-4069

เว็บไซต์       http://nrei.rmutsv.ac.th/