ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

 


ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
     
ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
ดร. สุดคนึง ณ ระนอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี