ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้บริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     

ดร.จตุพร ฮกทา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

นายปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย