ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้บริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวนายสุชาติ อินกล่ำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     

นางสาวกัลยาณี ยุทธการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร.ศิววงศ์  เพชรจุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวนัยนา  คำกันศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา