ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
     

ผศ.สุนันทา  ข้องสาย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.วรพร  ธารางกูร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.ชาคริยา  ฉลาด
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา