ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
     

ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ปรีดา ภูมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา