ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
       
   
  นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 
       
 
 
 
 
นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป
นางเมธาพร หิรัญวงศ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา