ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตตรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
       
     
  นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 
       
ผศ.สำราญ โชคสวัสดิกร
หัวหน้างานบริหารนโยบายและแผน
นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
หัวหน้างานการคลัง
นางเมธาพร หิรัญวงศ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย
นายกิตติพงษ์ สนิทปู่
หัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษา