ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ทำเนียบผู้บริหารประจำวิทยาเขตตรัง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

           
นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการแทน

ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายปรีดา เกิดสุข
ผู้อำนวยการ
สถาบันทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม