ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ทำเนียบผู้บริหาร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง

           
นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการแทน

ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

นายปรีดา เกิดสุข
ผู้อำนวยการ
สถาบันทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
       
   
  นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 
       
 
 
 
 
นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
หัวหน้างานบริหารกิจการทั่วไป
นางเมธาพร หิรัญวงศ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 

ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
     

ผศ.สุนันทา  ข้องสาย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.วรพร  ธารางกูร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.ชาคริยา  ฉลาด
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     

ดร.จตุพร ฮกทา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

นายปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผ.ศ.กิตติกร  ขันแกล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
     
 
 
 

ดร.ประสิทธิ์  ศรีนคร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ.ศ.ชัยวัฒน์  สากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผ.ศ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 


ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
     
ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
ดร. สุดคนึง ณ ระนอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง