ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
         
 
นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขต
ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง
นายสุชาติ อินกล่ำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายปรีดา เกิดสุข
ผู้อำนวยการ
สถาบันทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
       
     
  นางอุษา  ศรีเจริญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
 
       
ผศ.สำราญ โชคสวัสดิกร
หัวหน้างานบริหารนโยบายและแผน
นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์
หัวหน้างานการคลัง
นางเมธาพร หิรัญวงศ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย
นายกิตติพงษ์ สนิทปู่
หัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษา


ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
     

ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ปรีดา ภูมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานายสุชาติ อินกล่ำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     

นางสาวกัลยาณี ยุทธการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ดร.ศิววงศ์  เพชรจุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวนัยนา  คำกันศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 


ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
     
ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.วรพร ธารางกูร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนายปรีดา เกิดสุข
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม