ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ระบบสารสนเทศ

ยินดีต้อนรับระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  ::ข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
      ระบบสารสนเทศนักศึกษา    
      ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา   ระบบลงทะเบียน E-passport
      ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์   ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
      ระบบจัดการการเรียนการสอน(LMS)   ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต
      กองทุนกู้ยืนเพื่อการศึกษา   ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
           
  ::ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับบุคลากร/อาจารย์
      ระบบสารสนเทศอาจารย์    
      ระบบฐานข้อมูลบุคลากร   ระบบบัญชี 3 มิติ
      ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (web-mail)   ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
      ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)   โทรศัพท์ภายใน/IP Phone
      ระบบตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์   ตารางการให้บริการห้องเรียนรู้ด้วยต้นเอง (Self Access)
      ระบบแจ้งซ่อมอินเตอร์เน็ต