ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


ผ.ศ.กิตติกร  ขันแกล้ว
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
     
 
 
 

ดร.ประสิทธิ์  ศรีนคร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ.ศ.ชัยวัฒน์  สากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผ.ศ.ขวัญชีวา  หยงสตาร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา