ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เพลงประจำมหาวิทยาลัยฯ

ภูมิพลังแห่งปัญญา

1 มาร์ชราชมงศรีวิชัย

2. มงคลศรีวิชัย
3. ภูมิพลังแห่งปัญญา
4. มงกุฎแห่งอารยะธรรม
5. ขวัญแคว้นแผ่นดิน
6. ยางนา
7. ถิ่นเสม็ดขาว
8. อ้อมแขนขนอม
9. เมื่อคอกแคบาน
10. สายใจสายหมอก
11. เขาล้อม
12. จำได้ไหม
13. ต้นกล้าอาลัย
14. คือ..ผองเรา
15. ตะลุง กุ้ง หอย ปู ปลา
16. พี่..น้อง
17. ราชมงคล..รักเกีรติ