ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โทรศัพท์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 
   ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP PHONE) มทร.ศรีวิชัย   ติดตั้ง Solf  Phone (X-Lite)
 
     
 
ชื่อหน่วยงาน IP Phone ภายนอก
สำนักงานวิทยาเขตตรัง    
Operator 8102 075204058
  075204059  (Fax)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต - -
หน่วยบุคลากร - -
หน่วยสารบรรณ - -
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง 8101 -
หน่วยบัญชี 8103 -
หน่วยการเงิน 8104 -
หน่วยพัสดุ 8105 -
หัวหน้างานคลัง 8119 -
หน่วยออกแบบ 8119  
งานสภา - -
งานบริหารนโยบายและแผน 8120 -
หัวหน้างานบริหารนโยบายและแผน 8120 -
ประชาสัมพันธ์ 8205 -
หน่วยยานพาหนะ 8121 -
หน่วยอาคารสถานที่ 8123 -
หัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย 8107 -
หน่วยทะเบียนและวัดผล 8106 -
ห้องสมุด 8217 -
หน่วยประกันคุณภาพ 8214 -
หน่วยสารสนเทศ 8212 -
หน่วยโสตฯ 8212 -
งานกิจการนักศึกษา 8109 -
     
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสถาบันฯ 8900  
สถาบันทรัพยาฯ 8901 075-204-068-9
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิทย์ฯการประมง 8304 075-204-063-4
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 8301  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 8305  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 8306  
งานบริหารและวางแผน 8300  
งานสารบรรณ 8302  
งานบริหารวิชการและวิจัย 8303  
หน่วยประกันคุณภาพ 8307  
สำนักงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล 8308  
ห้องพักนักวิชาการ ศูนย์วิสาหกิจศึกษา 8309  
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง 8310  
ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมประมง 8311  
อาคารแปรรูป 8312  
ห้องนักวิทยาศาสตร์ชั้น 1 8313  
ห้องนักวิทยาศาสตร์ชั้น 2 8314  
ห้องพักหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 8315  
ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 8316  
ห้องพักหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 8317  
ห้องพักหัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม 8318  
ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 8319  
ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป 8320  
สำนักงานโครงการจัดตั้งฯคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8321  
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี ชั้น 2 8322  
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี ชั้น 3 8323  
     
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ 8500  
สำนักงานวิทยาลัยฯ 8501 075-204-060-1
ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ 8502  
ห้องพักอาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8503  
ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ชั้น 2 8504  
ห้องพักอาจารย์สาขาต่างประเทศ 8505  
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 8700 075-204-070-1

 

 
     
  ****ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ หน่วยสารสนเทศ