ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

โทรศัพท์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 
   ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP PHONE) มทร.ศรีวิชัย   ติดตั้ง Solf  Phone (X-Lite)
 
     
 
ชื่อหน่วยงาน ภายใน IP Phone ภายนอก
สำนักงานวิทยาเขตตรัง      
Operator 0 8102 075204051-5 
- - 075204057-9
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 1001 - -
หน่วยบุคลากร 1002 - -
หน่วยสารบรรณ 1003 - -
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง 1004 8101 -
หน่วยบัญชี 1005 8103 -
หน่วยการเงิน 1006 8104 -
หน่วยพัสดุ 1007 8105 075-204-055
หัวหน้างานคลัง 1008 8119 -
หน่วยออกแบบ 1009 8119  
งานสภา 1010 - -
งานบริหารนโยบายและแผน 1011 8120 -
หัวหน้างานบริหารนโยบายและแผน 1012 8120 -
ประชาสัมพันธ์ 1013 8205 075-204-056
หน่วยยานพาหนะ 1014 8121 -
หน่วยอาคารสถานที่ 1015 8123 -
หัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย - 8107 075-204-062
หน่วยทะเบียนและวัดผล 1038 8106 -
ห้องสมุด 1019 8217 -
หน่วยประกันคุณภาพ - 8214 -
หน่วยสารสนเทศ - 8212 -
หน่วยโสตฯ - 8212 -
งานกิจการนักศึกษา - 8109 -
       
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการสถาบันฯ   8900  
สถาบันทรัพยาฯ   8901 075-204-068-9
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิทย์ฯการประมง   8304 075-204-063-4
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   8301  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   8305  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   8306  
งานบริหารและวางแผน   8300  
งานสารบรรณ   8302  
งานบริหารวิชการและวิจัย   8303  
หน่วยประกันคุณภาพ   8307  
สำนักงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล   8308  
ห้องพักนักวิชาการ ศูนย์วิสาหกิจศึกษา   8309  
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง   8310  
ห้องพักอาจารย์สาขาอุตสาหกรรมประมง   8311  
อาคารแปรรูป   8312  
ห้องนักวิทยาศาสตร์ชั้น 1   8313  
ห้องนักวิทยาศาสตร์ชั้น 2   8314  
ห้องพักหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1   8315  
ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2   8316  
ห้องพักหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   8317  
ห้องพักหัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม   8318  
ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม   8319  
ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป   8320  
สำนักงานโครงการจัดตั้งฯคณะวิศวกรรมศาสตร์   8321  
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี ชั้น 2   8322  
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี ชั้น 3   8323  
       
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้อำนวยวิทยาลัยฯ   8500  
สำนักงานวิทยาลัยฯ   8501 075-204-060-1
ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ   8502  
ห้องพักอาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   8503  
ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ชั้น 2   8504  
ห้องพักอาจารย์สาขาต่างประเทศ   8505  
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา   8700 075-204-070-1

 

 
     
  ****ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ หน่วยสารสนเทศ