ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวการศึกษา

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์กำหนดคืนหนังสือห้องสมุด

ผู้ใช้บริการทุกท่านที่มีรายการกำหนดคืนหนังสือ ปัญหาพิเศษ รายงานวิจัย วารสารฉบับล่วงเวลา

ยังไม่สามารถคืนได้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และรายการทรัพยากรที่ยืม ในกล่องข้อความเฟสบุ๊คห้องสมุด

เพื่อห้องสมุดจะได้ดำเนินการยืมต่อให้ท่าน และนำมาคืนเมื่อห้องสมุดเปิดบริการ

เปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

เปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์

ยกเลิกการสอบ IC3 ของวันที่ 19 มีนาคม 2563

ยกเลิกการสอบ IC3  ของวันที่ 19 มีนาคม 2563

เลื่อนการทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถานการณ์ Covid-19

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2563

เชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

กรมสุขภาพจิต และ World Psychiatric Association (WPA) 
กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry
Theme : Psychiatry in a Troubled Word ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 และ 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ
ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ 
สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย