ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

บุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ

ด้วยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กำหนดจัดการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่ ”ในวันที่ 27-28 กุมภาพ

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวน  บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”  ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่าน   

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 12  ในวันที่  25 มิถุนายน  2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสาร Progress in Applied Science and Technology

กองบรรณาธิการวารสารขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

ส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการส่งบทความ

ดูรายละเอียดและส่งบทความระบบออนไลน์ ThaiJo https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/past/index

โทรศัพท์ 025494176-4 email scitechrmutt@rmutt.ac.th

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอเชิญชวนคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ

ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา รับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาในด้านวิศวกรรม วิทยาการคำนวณ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.ind-tech.ubru.ac.th/I-Tech-Journal

 

 

 

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการในการส่งบทความ