ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

บุคลากร

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการในการส่งบทความ 

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15  ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอลเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ          ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ในรูปแบบ Online และ Onsite  ผ่านทางเว็ปไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th  ภายในวันที่  31 

โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

ด้วยบริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัด การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 .ให้กับเครือข่ายของหน่วยงาน โดยตอบแบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์ ย่อ Link เป็น https://bit.ly/ondedigitaloutlook  ภายในวันที่  21 สิงหาคม 2563 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การสำรวจการใช้ e-book

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้ e-book
แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ดำเนินการสำรวจการใช้ทรัพยาการสารนิเทศ e-book 
เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดหาและการให้บริการ 
โดยตอบแบบสำรวจได้ที่ https://forms.gle/5RrbwWRopeC8uKEYA

สรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2562

สรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา  2562

ประชาสัมพันธ์กำหนดคืนหนังสือห้องสมุด

ผู้ใช้บริการทุกท่านที่มีรายการกำหนดคืนหนังสือ ปัญหาพิเศษ รายงานวิจัย วารสารฉบับล่วงเวลา

ยังไม่สามารถคืนได้ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และรายการทรัพยากรที่ยืม ในกล่องข้อความเฟสบุ๊คห้องสมุด

เพื่อห้องสมุดจะได้ดำเนินการยืมต่อให้ท่าน และนำมาคืนเมื่อห้องสมุดเปิดบริการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถานการณ์ Covid-19

เชิญร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry

กรมสุขภาพจิต และ World Psychiatric Association (WPA) 
กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry
Theme : Psychiatry in a Troubled Word ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 และ 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร