ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

บุคลากร

เลื่อนการทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
ศูนย์ภาษา ขอเลื่อนการทดสอบ RMUTSV Test ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
ในวันที่ 10 เมษายน 2564 อย่างไม่มีกำหนด

กำหนดการสอบใหม่ศูนย์ภาษาจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ขอเชิญบุคลากร รับเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ขอเชิญชวนบุคลากรเสนอของบประมาณ  พ.ศ. 2564  และขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัย  ในวันที่  22 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น.ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting  

ขอเชิญบุคลากร ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม  2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  2564 หัวข้อเรื่อง  “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Innovation foresight for sustainable development strategies”  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน  2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent L

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ออนไลน์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา เข้าร่วม การประชุมวิชาการ

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานชาติ ประจำปี 2564