ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

นักศึกษา

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4
วันที่ 1-9 มี.ค.2564 สมัครสอบ/ชำระค่าธรรมเนียม
วันที่ 16 มี.ค.2564 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 10 เม.ย.2564 สอบRMUTSV TEST 2563 ครั้งที่ 4
รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 
1.กำหนดการสอบ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  2564 หัวข้อเรื่อง  “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Innovation foresight for sustainable development strategies”  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน  2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent L

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ออนไลน์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา เข้าร่วม การประชุมวิชาการ

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวน  บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”  ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่าน   

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

แจ้งรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3
วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้อง ฉ302 / ฉ303 / ฉ304 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

เชิญชวนทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Collection

บริษัท  บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด  มีความยินดีขอแจ้งเปิดการทดลองใช้

ฐานข้อมูล  ASME  Digital  Collection  ของสำนักพิมพ์  ASME  ประเทศสหัฐอเมริกา 

ประกอบด้วยวารสารวิชาการ  จำนวน  30  ชื่อเรื่อง 

ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

วันที่ 1-11 ธ.ค.2563 สมัครสอบ/ชำระค่าธรรมเนียม
วันที่ 18 ธ.ค.2563 ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ
วันที่ 30 ม.ค.2564 สอบRMUTSV TEST 2563-3

รายละเอียดการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 
1.กำหนดการสอบ 4 ครั้งต่อปีการศึกษา (ตามปฏิทินที่แจ้งประกาศ)

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/