Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

You are here

Home

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นอกเหนือจากที่แจ้งในรายวิชาเปิด ให้ติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผล ก่อนลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นะคะ