Get Adobe Flash player

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.107/2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.107/2)

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2563  ฉบับเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Pages