Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาที่แจ้งสอบทับซ้อน ตรวจสอบวันสอบ และเข้าสอบตรงตามเวลานะคะ

อาจารย์ที่เป็นกรรมการคุมสอบทับซ้อน หากไม่มีนักศึกษาแจ้งสอบทับซ้อน จะไม่มีการคุมสอบค่ะ

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นอกเหนือจากที่แจ้งในรายวิชาเปิด ให้ติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผล ก่อนลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นะคะ

นักศึกษาต้องเช็ควันสอบ จะสอบตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาคนใดมีสอบรายวิชาทับซ้อนให้แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562

(หากไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)
หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

สำหรับอาจารย์ที่มีรายชื่อคุมสอบทับซ้อน จะประกาศอีกครั้งหลังจาก นักศึกษาแจ้งทับซ้อนเสร็จสิ้น 
ภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ค่ะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแจ้งทับซ้อนกลางภาค 2/2561
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตกหล่น หลังแจ้งทับซ้อน กรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนฯ ด่วนนะคะ

ขอให้นักศึกษาที่แจ้งสอบทับซ้อน ตรวจสอบวันสอบ และเข้าสอบตรงตามเวลานะคะ

อาจารย์ที่เป็นกรรมการคุมสอบทับซ้อน หากไม่มีนักศึกษาแจ้งสอบทับซ้อน จะไม่มีการคุมสอบค่ะ

นักศึกษาต้องเช็ควันสอบ จะสอบตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2562 หากนักศึกษาคนใดมีสอบรายวิชาทับซ้อนให้แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2562

(หากไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)
หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

สำหรับอาจารย์ที่มีรายชื่อคุมสอบทับซ้อน จะประกาศอีกครั้งหลังจาก นักศึกษาแจ้งทับซ้อนเสร็จสิ้น 
ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ค่ะ

วัน/เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในวันเปิดภาคการศึกษา

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศตารางสอบปลายภาค (เฉพาะรายวิชาทับซ้อน) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่แจ้งรายชื่อสอบทับซ้อนแล้วกรุณา เช็ครายชื่อ หากรายชื่อตกหล่น รีบติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผลเพื่อดำเนินการต่อไป

นักศึกษาต้องเช็ควันสอบ จะสอบตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2561 หากนักศึกษาคนใดมีสอบรายวิชาทับซ้อนให้แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

(หากไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)
หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ ภาคการศึกษา 1/2561

หากนักศึกษาขอสำเร็จแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผลค่ะ

รายชื่อ นักศึกษาสอบทับซ้อนกลางภาค 1/2561 ที่แจ้งชื่อไว้แล้ว หากรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อหน่วยทะบียนและประมวลผลด่วนนะคะ

ตารางสอบกลางภาค (เฉพาะรายวิชาทับซ้อน) ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2561
ขอให้กรรมการคุมสอบ และนักศึกษาที่แจ้งสอบทับซ้อน ตรวจสอบรายชื่อและตารางสอบตามเวันเวลา ดังกล่าว

Pages