Get Adobe Flash player

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2563  ฉบับเปลี่ยนแปลง ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2)

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เปลี่ยนแปลงกําหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ยกเลิกการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มทร.ศรีวิชัย


Pages