ค้นหาจาก รายการ   
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ขอใช้บริการสถานที่ วันที่ขอใช้บริการ การอนุมัติ รายงาน
1 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    โต๊ะขาว 6 ตัว /เก้าอี้ขาว 30 ตัว 22-2-2021 ถึง 23-2-2021 รออนุมัติ รายงาน
2 นิภาพร  ช่วยธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เครื่องเสียง ,โพเดียม 1 โต๊ะขาวจำนวน 30 ตัว ,เก้าอี้ จำนวน 50 ตัว อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์, โมโครโฟน 3 ตัว) 29-1-2021 ถึง 30-1-2021 อนุมัติ รายงาน
3 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 30-1-2021 ถึง 30-1-2021 อนุมัติ รายงาน
4 นางสุภาวดี  แสงสีจันทร์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่มี 13-1-2021 ถึง 13-1-2021 อนุมัติ รายงาน
5 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    โรงอาหาร 13-1-2021 ถึง 13-1-2021 อนุมัติ รายงาน
6 นางสาววิยดา  ช่วยธานี สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ติดตั้งไวนิลทอดผ้าป่าสามัครคี 08-1-2021 ถึง 19-1-2021 อนุมัติ รายงาน
7 กรวิษา  ร่มรื่น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โต๊ะ เก้าอี้ 06-1-2021 ถึง 06-1-2021 อนุมัติ รายงาน
8 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    หีบเลือกตั้ง/คูหาเลือกตั้ง 20-1-2021 ถึง 20-1-2021 อนุมัติ รายงาน
9 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    หีบเลือกตั้ง/คูหาเลือกตั้ง 06-1-2021 ถึง 06-1-2021 อนุมัติ รายงาน
10 ชนิภักดิ์  ครชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   1.ซุ้มโค้ง จำนวน 1 ชุด (ส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 07-1-2021 ถึง 08-1-2021 อนุมัติ รายงาน
11 นิภาพร  ช่วยธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไมโครโฟน 14-1-2021 ถึง 14-1-2021 อนุมัติ รายงาน
12 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 18-1-2021 ถึง 19-1-2021 อนุมัติ รายงาน
13 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 20-1-2021 ถึง 20-1-2021 อนุมัติ รายงาน
14 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โน๊ตบุ๊ค โต๊ะลงทะเบียน 20-1-2021 ถึง 20-1-2021 อนุมัติ รายงาน
15 กิตติพงษ์  สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ชายหาดราชมงคลตรัง ติดป้ายไวนิล 31-12-2020 ถึง 03-1-2021 อนุมัติ รายงาน
16 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 08-1-2021 ถึง 09-1-2021 อนุมัติ รายงาน
17 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   อาคารกีฬาราชมงคลตรัง เครื่องเสียง /โต๊ะขาว 2 ตัว สำหรับลงทะเบียน เก้าอี้ 10 ตัว 28-12-2020 ถึง 29-12-2020 อนุมัติ รายงาน
18 วลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี โต๊ะขาวขาพับ 6 ตัว เก้าอี้ จำนวน 15 ตัว 20-1-2021 ถึง 20-1-2021 อนุมัติ รายงาน
19 นางสาวรัตนาพร  อนันตสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โต๊ะ-เก้าอี้ จัดนั่งได้ 25 คน 24-12-2020 ถึง 24-12-2020 อนุมัติ รายงาน
20 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   โต๊ะขาว 3 ตัว เก้าอี้ 5 ตัว (สำหรับลงทะเบียนและวางอาหารว่าง)ผ้าปูโต๊ะ ขอใช้เครื่องเสียงห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3 ผืน 06-1-2021 ถึง 06-1-2021 อนุมัติ รายงาน
21 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   อาคารกีฬาราชมงคลตรัง เครื่องเสียง 09-1-2021 ถึง 09-1-2021 อนุมัติ รายงาน
22 วลัยพร  สงเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    เก้าอิ้พลาสติก 22-12-2020 ถึง 22-12-2020 อนุมัติ รายงาน
23 ชนิภักดิ์  ครชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1.ระบบเครื่องเสียง 2.ผ้าคลุมเก้าอี้ 30 ชุด 3.โต๊ะขาว 4 ตัว พร้อมผ้าปูโต๊ะ 4.เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว 07-1-2021 ถึง 08-1-2021 อนุมัติ รายงาน
24 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ยืมหีบและคูหาเลือกตั้ง 20-1-2021 ถึง 20-1-2021 อนุมัติ รายงาน
25 นัดดาพร  ชัยพล สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 1. เก้าอี้ 40 ตัว 2. สเกิ๊ตเก้าอี้ 40 อัน 3. ที่กราบพระ 4.พาน 2 อัน 5. ผ้าคลุมพาน 2 ผืน 6. โต๊ะลงทะเบียน 2 ตัว 7. ผ้าปูโต๊ะลงทะเบียน 8. เก้าอี้พลาสติกลงทะเบี่ยน 3 ตัว 9. โต๊ะสูงตั้งพานพร้อมผ้าปู 18-12-2020 ถึง 18-12-2020 อนุมัติ รายงาน
26 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุค 08-1-2021 ถึง 08-1-2021 อนุมัติ รายงาน
27 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ - 17-12-2020 ถึง 17-12-2020 อนุมัติ รายงาน
28 พรรัตน์  ดำด้วงโรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุค 06-1-2021 ถึง 06-1-2021 อนุมัติ รายงาน
29 ทิพย์วดี  นาพอ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   เก้าอี้ 10 ตัว 10-12-2020 ถึง 13-12-2020 อนุมัติ รายงาน
30 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี โน๊ตบุค ไมโครโฟน 2 ตัว โพเดียม 2 แท่น เก้าอี้ 40 ตัว โต๊ะขาว 3 ตัว 08-12-2020 ถึง 10-12-2020 อนุมัติ รายงาน
หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29|